Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeylerini çeşitli değişkenler açısından belirlemektir. Araştırmada çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ordu ili Çatalpınar ilçesinde görev yapan 154 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplamada öğretmenlerin örgütsel sessizlik algı düzeylerini belirlemek amacıyla Kahveci ve Demirtaş tarafından geliştirilen “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile çözümlenmiş ve analizlerde anlamlılık düzeyi .05 kabul edilmiştir. Anket verileri analiz edilirken, yüzde, aritmetik ortalama, frekans, standart sapma, t-testi, ANOVA, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının orta düzeyde olduğu; duygu alt boyutlu sessizlik algılarının en yüksek seviyede, bunu yönetici, izolasyon ve okul ortamı izlemekte, sessizliğin kaynağı alt boyutlu sessizlik algılarının ise en düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin sessizlik algılarının tüm alt boyutlarda cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılıklar elde edilememiştir. Kıdem değişkenine göre ise öğretmenlerin sessizlik algı düzeylerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Keywords
Öğretmen, eğitim, sessizlik, algı, değişken.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri