Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ortaokul Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerinin İncelenmesi: Bakü Türk Okulları Örneği
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilim algı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2019-2020 eğitim öğretim yılında Bakü’de faaliyet gösteren Türk okullarında okuyan öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın evrenini başkent Bakü’de faaliyet gösteren TDAV Bakü Atatürk Lisesi ve TDV Bakü Türk Lisesi’nde ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 520 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama deseninin kullanıldığı çalışmada veriler Çalışkan ve Sağlam'ın (2012) geliştirdiği “Hoşgörü Eğilim Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular şöyledir: Öğrencilerinin hoşgörü eğilim algı düzeylerinin görece yüksektir. Öğrencilerinin hoşgörü eğilim algı düzeylerinin cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Öğrencilerinin hoşgörü eğilim algı düzeyi sınıf ve ebeveynlerinin eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel olarak farklılaşmaktadır. 6. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilim algı düzeyleri 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle kıyaslamada daha yüksektir.

Keywords
Hoşgörü eğilimi, öğrenci, ortaokul, Bakü Türk Okulları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri