Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Örgütsel Özdeşleşme Algısının Sanal Kaytarma Davranışına Etkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma
Örgütsel özdeşleşme algısının sanal kaytarma davranışına etkisini tespit etmek bu araştırmanın temel amacıdır. Araştırmanın diğer amaçları kamu çalışanlarının sanal kaytarma davranışlarının ve örgütsel özdeşleşme algılarının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini İstanbul’daki bir Belediye çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın türü hipotez içeren araştırma şeklindedir. Veriler anket aracılığı ile toplanmıştır. Kolayda örneklem yöntemi ile 304 çalışana ulaşılmıştır. Verilerin analizinde, frekans dağılımları, faktör analizi, güvenirlik analizi, korelasyon, regresyon ve farklılık analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre örgütsel özdeşleşmenin sanal kaytarmanın “sapkınlık” ve “bağımlılık” boyutlarına etkisi gözlenmemişken “kişisel gelişim” boyutunu pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca örgütsel özdeşleşme algısı cinsiyet ve eğitim durumu değişkenlerine göre; bağımlılık gerekçeli sanal kaytarma davranışı cinsiyet ve yaş değişkenine göre; kişisel gelişim gerekçeli sanal kaytarma davranışı çalışma süresi değişkenine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Araştırma sonucunda gelecek çalışmalar için öneriler getirilmiştir.

Keywords
Örgütsel özdeşleşme, sanal kaytarma, kamu çalışanları, algı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri