Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu araştırma, öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama modelinde olan çalışmanın evreni 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 3. ve 4.sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi iki aşamalı bir örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışma evreni önce öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dalları olmak üzere alt tabakalara ayrılmıştır. Sonra alt evrenden birim çekme işlemi olasılığa dayalı örnekleme türü olan basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen 1068 öğretmen adayı örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından geliştirilen “Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği” ve Saban, Korkmaz ve Akbaşlı (2004) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, frekans, standart sapma, t-testi, ANOVA testi, Scheffe veya Tamhane çoklu karşılaştırma testi, basit ve çoklu regresyon analizi işlemleri uygulanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 14,0 programı kullanılarak yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi ,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının öz yeterlik algılarının “oldukça yeterli” düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları, cinsiyet değişkenine göre yalnız "sınıf yönetimi" alt boyutunda farklılık göstermektedir. Branş değişkenine göre, tüm alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermektedir. Sınıf değişkenine göre adayların öz yeterlik algılarında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının mesleki kaygı seviyelerinin düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeyleri cinsiyet ve branş değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Sınıf değişkenine göre adayların mesleki kaygı düzeylerinde anlamlı farklılık görülmemektedir. Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasında negatif yönde yüksek düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öz yeterlik algılarının mesleki kaygılarının anlamlı yordayıcısı olduğu ve mesleki kaygılardaki değişimin % 13’ünü açıkladığı tespit edilmiştir.

Keywords
Öğretmen Adayı, Eğitim, Öz Yeterlik, Mesleki Kaygı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri