Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Çocuk Gelişimci Adaylarının Aile İçi Şiddet ve Çocuk Haklarına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
Aile içi şiddet, aile bireylerini fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik açıdan tehdit eden bir durumdur. Ailede yaşanan şiddet durumlarının yaygınlaşması toplumsal yaşamı da olumsuz etkilemektedir. Özellikle çocukların şiddete tanık olmaları ya da aile içi şiddete maruz kalmaları ilerleyen yaşamlarında şiddete eğilimli olmalarına neden olabilmektedir. Çocuk haklarını bilmek çocuğa yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir unsurdur ve çocukla çalışan tüm bireylerin çocuk haklarını bilmesi gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmada çocuk gelişimci adaylarının aile içi şiddete yönelik farkındalıkları ve çocuk haklarına ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde öğrenim gören 272 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği” ve “Çocuk Haklarına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde frekans analizi, t-testi, Anova ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada çocuk gelişimci adaylarının büyük bir çoğunluğunun çocuk hakları ve aile içi ile ilgili bilgi aldıkları ve en önemli bilgi kaynaklarının eğitim/seminer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocuk gelişimci adaylarının cinsiyet ve yaş değişkenine göre aile içi şiddete yönelik farkındalık düzeyleri anlamlı bir farklılık gösterirken (p<.05), çocuğa haklarına yönelik tutumları anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>.05). Aile içi şiddete ilişkin bilgi alma durumu çocuk haklarına yönelik tutumu olumlu etkilemektedir. Ayrıca aile içi şiddet ölçeğinin aile içi şiddetin tanımlanması, aile içi şiddetin sonuçları, aile içi şiddetin kabullenilmesi ve aile içi şiddetin normalleştirilmesi alt boyutlarından alınan puanlar artıkça, çocuk haklarına yönelik tutum puanlarının da arttığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Aile içi şiddet, çocuk hakları, çocuk gelişimci adayları, tutum, farkındalık

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri