Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı kullanma amaçlarını belirleme ölçeğinin (SMKABÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu 2020 yılında Iğdır üniversitesinde öğrenim gören 175 kadın ve 144 erkek olmak üzere toplam 319 kişiden oluşmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, üniversite öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanma Amaçlarını Belirleme Ölçeği’nin toplam varyansın % 63.27’sini açıklayan 17 madde ve 4 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analiz sonucunda, ölçeğin hem dört boyutlu hem de tek boyutlu yapısının geçerli olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliği analizinde SMKABÖ ile Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Güvenirlik analizleri sonucunda iletişim kurma, bilgi edinme, sosyal etkileşim, eğlence ihtiyacı ve ölçeğin tamamı için iç tutarlık kat sayısı sırasıyla .77, .81, .75, .86, .88 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak ölçeğin üniversite öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanma Amaçları Amaçlarını belirlemede kullanılabilecek geçerliği ve güvenirliği olan bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Keywords
Üniversite öğrencileri, Sosyal medyayı kullanım amaçları, Ölçek

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri