Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bağlamında COVID-19 Pandemisi: Küresel ve Ulusal Öngörüler
COVID-19 pandemisi 1929 Dünya ekonomik buhranından beri ya-şanmış ekonomik kriz ve darboğazlardan gerek oluşturduğu ekono-mik küçülmenin boyutu gerekse ortaya çıkış ve yayılış şekli açısından benzersiz ve çok boyutlu (sağlıksal, ekonomik, ticari) bir bozulmaya neden olmuştur. Küresel ekonomik göstergelerin seyri ve tahmini anlamında aşırı bir belirsizlik ortamı söz konusudur. Bu belirsizlik, arz ve talebin dengeye kavuşup kavuşmadığı, parasal genişlemenin etkin sonuçlar doğurup doğurmadığı, tüketici ve üreteci güveninin yeniden tesis edilip edilmediği ve daha birçok değişkenin birlikte düzelme eğilimi içine girme ihtimalin daha zayıf görülmesinden dolayı olumsuz senaryoların daha baskın ve muhtemel bir görünüm kazanmasına neden olmaktadır. COVID-19’un etki analizlerinin lite-ratürde az sayıda çalışma ile yapıldığı ve geleceğe dönük öngörü ve önerilere daha da az yer verildiği görülmektedir. Bu çalışmada özel-likle ekonomik ve ticari anlamda tüm bu olasılıklar farklı yönleriyle değerlendirilmiş ve önerilere etraflıca yer verilerek kamu otoritesi, şirketler ve uluslararası ticaret profesyonelleri nezdinde farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.

Keywords
COVID–19, Uluslararası Ticaret, Ekonomi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri