Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Spor Bilimleri Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı İle Sağlıklı Beslenme Tutumlarının İncelenmesi
Araştırmanın amacı, spor bilimleri öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığını ve sağlıklı beslenme tutumlarını incelemektir. Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu’nda öğrenim gören toplam 279 (145 kadın, 134 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verilerini toplamak için Şahin, (2018) tarafından geliştirilen “Sosyal medya bağımlılığı ölçeği” ile Tekkurşun Demir, ve Cicioğlu (2019) tarafından geliştirilen “Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği” (SBİTÖ) ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler online olarak google form aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler 5’li likert tipi bir ölçektir. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık (skewness and kurtosis) değerlerine bakılarak verilerin normal dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Verilerin analizinde, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), bağımsız örneklem t testi ve tanımlayıcı istatistik analizi uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde anlamlılık düzeyi (p<0.05) kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda spor bilimleri öğrencilerinin sosyal medya ve sağlıklı beslenme ölçeğinin alt boyutları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Sanal tolerans, sanal iletişim ve sanal problem alt boyutları ile bölüm ve akıllı telefon kullanma değişkenleri arasında anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0.05).

Keywords
Beden Eğitimi ve Spor, Beslenme, Sosyal Medya

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri