Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Otel Çalışanlarının Demografik Özellikleri ile Tükenmişlik Durumları Arasındaki İlişki: Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan İlleri Örneği
Bu çalışmanın amacı, hizmet sektöründe tükenmişliğin öneminin anlaşılması ile beraber Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan otel işletmeleri çalışanlarının tükenmişlik durumlarını ve tükenmişlik ile demografik özellikler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için, 268 TRA2 bölgesi otel çalışanı ile anket yapılmış ve veriler SPSS 15.0 ve AMOS 22 paket programları ile analiz edilmiştir. Tükenmişlik Ölçeği (MBI) ve duygusal tükenme, kişisel başarıda azalma alt boyutları puanlarının orta düzeyde; duyarsızlaşma alt boyut puanlarının düşük düzeyde olduğu ve ölçek ve alt boyut puanlarının normal dağılım gösterdiği saptanmıştır. Demografik özelliklerden aylık gelir, çalışılan departman, yaş ve eğitim durumları ile tükenmişlik arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. İlaveten, tükenmişlik ile demografik özelliklerden cinsiyet, medeni durum ve turizm ile ilgili eğitim alma durumu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır.

Keywords
Turizm, tükenmişlik, konaklama işletmeleri, otel çalışanları, demografik özellikler.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri