Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ekonomik Küreselleşme ve Doğrudan Yabancı Yatırımların CO2 Emisyonu Üzerindeki Belirleyi-ciliği: Türkiye Örneği
Bu çalışmanın ana amacı küreselleşme çerçevesinde Türkiye ekono-misine giren doğrudan yabancı yatırımların CO2 emisyonu ile etkile-şimini ampirik olarak analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, eko-nomik küreselleşme, kişi başına gelir ve doğrudan yabancı yatırımla-rın CO2 emisyonu üzerindeki uzun dönemdeki belirleyiciliği FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleri yardımıyla ampirik olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, ilgili değişkenler arasındaki uzun dönem etkile-şim Johansen Eşbütünleşme testiyle analiz edilmiştir. Kullanılan tüm yöntemlerden elde edilen ampirik sonuçlar; ekonomik küreselleşme, kişi başına gelir, doğrudan yabancı yatırımlar ve CO2 emisyonu ara-sında uzun dönemde etkileşim olduğuna ve Türkiye ekonomisi için ekonomik küreselleşme, kişi başına gelir ve paralelinde artan doğru-dan yabancı yatırımların kirliliği arttırdığına işaret etmektedir. CO2 emisyonu üzerindeki en fazla pozitif etkinin ise doğrudan yabancı yatırımlarda ortaya çıktığı görülmektedir.

Keywords
Küreselleşme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, CO2 Emisyonu, Eşbütün-leşme Testi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri