Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Mutlu Gezegen Endeksi: Dünyanın En Mutlu Ül-kelerinden Panel Veri Bulguları
Mutluluk kavramı bireylerin hayatlarında ulaşmayı hedeflediği nihai amaç olarak karşımıza çıkarken, iktisatçılar mutluluk ölçümlerini daha çok makroekonomik parametrelere dayalı olarak gerçekleştir-mişlerdir. Son yıllarda ise; ülkelerin ekonomik performansları kadar sosyal, politik ve kültürel göstergelerinin de bireylerin mutluluğu üzerinde de etkili olduğu anlaşılmıştır. Yeni nesil mutluluk endeksle-ri; yaşam beklentisi, ekolojik ayak izi, gelir dağılımı, sürdürülebilir çevre gibi faktörlere odaklanarak Costa Rica, Mexico, Vanuatu gibi ülkeleri mutluluk sıralamasında en üst sıraya yerleştirmiştir. Bu ça-lışmanın amacı, dünyanın en mutlu ülkelerini temel alarak mutluluk ile makroekonomik, sosyal ve politik göstergeler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada görece yeni bir mutluluk göstergesi olarak New Economics Foundation tarafından hesaplanan Happy Planet Index (HPI) dikkate alınmıştır. Analiz aşamasında, 2006-2016 periyo-dunda dünyanın en mutlu onaltı ülkesini kapsayan veri setine panel veri analiz teknikleri uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgu-lar, geleneksel makroekonomik göstergeler ile HPI arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sosyal ve politik göstergeler ile HPI arasında da pozitif ilişki tespit edilmiştir.

Keywords
Mutluluk, Mutlu Gezegen Endeksi, Panel Regresyon Analizi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri