Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sürdürülebilir Topluluklar ve Ekolojik Vatandaşlık Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
(A Conceptual Study on Sustainable Communities and Ecological Citizenship )

Yazar : Seda H. Bostancı  & Seda Yıldırım  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 203-218


Özet
Ekolojik çevrenin korunması ve yaşatılması, eylem planları, yenile-nebilir enerji kaynaklarına ilişkin projeler, çevre kuruluşları, kamu ve yerel yönetim modelleri, çevresel adalet gibi çok çeşitli teknik ve stratejik konuları içermektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar, ekolojik değerlerin korunabilmesi için atılabilecek en etkin adımın toplumu bu konuda harekete geçirecek araç ve politikaları belirlemek oldu-ğunu saptamıştır. Çevresel değerleri sürdürme adına kamusal politi-ka arayışları, sürdürülebilir topluluklardan, ekolojik vatandaşlığa kadar, toplumların çevreye duyarlı davranışlarını örgütleyen yeni sistemler ortaya çıkarmıştır. Toplumlar tarihsel birikimleri ve kültü-rel özelliklerine bağlı olarak, yaşadıkları doğal çevrenin korunması-na yönelik farklılık gösteren davranış kalıplarına sahiptir.

Anahtar Kelimeler
ebilir Topluluklar, Çevre Değerleri, Ekolojik Çevre

Abstract
Protecting and sustaining ecological environment includes a wide range of technical and strategic issues such as action plans, projects related to renewable energy sources, environmental organizations, public and local government models and environmental justice. The researches done in this field have determined that the most effective step that can be taken to protect ecological values is to determine the tools and policies that will take society into action in this regard. The quest for public policy in the name of continuation of environmental value has created new systems from sustainable communities to eco-logical citizenship that organize environmentally responsible behav-ior of societies. Communities, depending on their historical back-ground and cultural characteristics, have behavioural patterns that differ in their protection of the natural environment they live in.

Keywords
Sustainable Communities, Environmental Values, Ecological Environment

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri