Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ticari Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Gambiya Örneği
(Assessment of the Relationship Between Commercial Gap and Economic Growth: The Case of Gambia )

Yazar : Figen Büyükakın  & Lamarana Jallow  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Ek
Sayfa : 441-474


Özet
Küreselleşme süreci ile birlikte, ülkeler ticaretlerini serbestleştirmek suretiyle dış dünyaya açılmış ve böylece ekonomik büyümelerini önemli ölçüde etkileme olanağına kavuşmuşlardır. Çünkü dışa açılan ülkeler, bu sayede mal ve hizmetlerini, bilgilerini, sermayelerini sınırlar boyunca küçük kısıtlamalarla kolayca hareket ettirebilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Gambiya’da ticari dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma kapsamında, Gambiya ekonomisinin 1966-2017 dönemine ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Analiz için Genişletilmiş Dickey-Fuller Testi (ADF), Phillips Peron (PP) Birim Kök Testleri ile Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli (ARDL) kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, milli gelirin tüketim harcaması, sabit sermaye oluşumu ve kamu harcaması değişkenleri ile uzun dönemli bir ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir. Tüketim harcaması, sabit sermaye oluşumu ve kamu harcaması değişkenleri sırası ile milli gelir üzerinde 0.80, 0.25 ve 0.22 oranında pozitif yönlü bir etki yapmaktadır. Bu çalışma kapsamında Gambiya’nın milli gelirinin, diğer değişkenlerle kıyaslandığından en fazla tüketim harcamasından etkilendiği sonucuna varılır. Ancak ticari açıklık değişkeni ile milli gelir arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Ticari Dışa Açıklık, Ekonomik Büyüme, Gambiya Ekonomisi, ARDL Modeli.

Abstract
With the globalization process, countries opened up to the outside world by liberalizing their trade and thus had the opportunity to significantly affect their economic growth. This is because the countries that are opened to the outside can easily move their goods, services, knowledge and capital along the borders with little restrictions. The aim of this study is to examine the relationship between trade openness and economic growth in Gambia. Within the scope of the study, various evaluations have been made regarding the 1966-2017 period of the Gambian economy. Extended Dickey-Fuller Test (ADF), Phillips Peron (PP) Unit Root Tests and Autoregressive Distributed Delay Model (ARDL) were used for analysis. The findings show that national income has a long-term relationship with consumption expenditure, fixed capital formation and public expenditure variables. Consumption expenditure, fixed capital formation and public expenditure variables have a positive effect on national income by 0.80, 0.25 and 0.22, respectively. In this study, it is concluded that Gambia's national income is most affected by consumption expenditure compared to other variables. However, no significant relationship was found between the commercial openness variable and national income in the long run.

Keywords
Trade Openness, Economic Growth, Gambian Economy, ARDL Model.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri