Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(The Study of Primary, Secondary, And High School Teachers’ Organizational Silence Perception in terms of Various Variables )

Yazar : Betül Güngör  & Yüksel Gündüz  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 421-442


Özet
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeylerini çeşitli değişkenler açısından belirlemektir. Araştırmada çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ordu ili Çatalpınar ilçesinde görev yapan 154 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplamada öğretmenlerin örgütsel sessizlik algı düzeylerini belirlemek amacıyla Kahveci ve Demirtaş tarafından geliştirilen “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile çözümlenmiş ve analizlerde anlamlılık düzeyi .05 kabul edilmiştir. Anket verileri analiz edilirken, yüzde, aritmetik ortalama, frekans, standart sapma, t-testi, ANOVA, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının orta düzeyde olduğu; duygu alt boyutlu sessizlik algılarının en yüksek seviyede, bunu yönetici, izolasyon ve okul ortamı izlemekte, sessizliğin kaynağı alt boyutlu sessizlik algılarının ise en düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin sessizlik algılarının tüm alt boyutlarda cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılıklar elde edilememiştir. Kıdem değişkenine göre ise öğretmenlerin sessizlik algı düzeylerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, eğitim, sessizlik, algı, değişken.

Abstract
The aim of this study: to determine teachers' organizational silence perception in terms of various variables. In this study, the research project base on the experience and insight of 154 teachers who work in the 2017/2018 semester. at the Çatalpınar province of Ordu. The survey method was used for this study. To detect the perception level of teachers in the data collection process, “The Organizational Silence Scale” which was developed by the Kahveci and Demirtaş, was used. All the data obtained by the survey method was analyzed by the SPSS 20 statistical program and the significant scale of them was accepted as 0.5. In the analyzation stage, arithmetic means, frequency, standard deviation, T-test, ANOVA, Mann-Whitney U Test, and Kruskal- Wallis H test were applied. The outcome of the study: It was noticed that teaches have medium level organizational silence perception. The highest silence perception of them was emotional subscale, followed by executive isolation and school setting subscales. The source of silence subscale was determined by the lowest silence perception of them. In this study, it was found that there is no concrete evidence that supports the claim of teachers’ silence perception depend on age and gender variables for all subscales. On the other hand, it was found that teachers’ silence perception level varies significantly in terms of their academic ranks.

Keywords
Teacher, education, silence, perception, variable.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri