Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de İşsizliğin Seçili Makroekonomik Göstergelerle Etkileşimi: SVAR Analizi
(Interaction of Unemployment with Selected Macro-Economic Indicators in Turkey: SVAR Analysis )

Yazar : Özgür Bayram Soylu  & Fatih Okur  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 523-539


Özet
Bu çalışmanın amacı 1996-2018 dönemi için Türkiye ekonomisi açısından özellikle de son dönemde önemli bir yere sahip olan işsizlik göstergesinin küreselleşmenin etkisiyle önem kazanan yabancı yatırım akımları ile olan etkileşimi, yatırımların finansmanında önemli bir yere sahip olan tasarruflar ile etkileşimi, yeni ekonomik düzende üzerinde önemle durulan Ar-ge harcamaları ile etkileşimini incelemektir. SVAR modelinin kullanıldığı çalışmada işsizlik oranı, doğrudan yabancı yatırım akımlarının gayrisafi yurtiçi hâsıla içerisindeki payı, Ar-ge harcamalarının gayrisafi yurtiçi hâsıla içerisindeki payı ve tasarrufların gayrisafi yurtiçi hâsıla içerisindeki payı yüzdelik olarak kullanılmıştır. Bulgular incelenen dönemde doğrudan yabancı yatırım akımlarının işsizlikte meydana gelen değişimlerin %50’sini açıkladığını, Ar-ge harcamalarının işsizlikte meydana gelen değişimlerin %28’ini açıkladığını, tasarrufların ise işsizlikte meydana gelen değişimlerin %13’ünü açıkladığını ortaya koymaktadır. İşsizlikte meydana gelen değişimlerin %9’u ise göstergenin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İşsizlik, makroekonomi, doğrudan yabancı yatırım, Ar-ge, tasarruf, SVAR.

Abstract
This study aims to examine the interaction of the unemployment indicator with the foreign investment flows, which have gained importance with the impact of globalization, the interaction with the savings that have an important place in the financing of the investments, the interaction with the R&D expenditures that are emphasized in the new economic order over the period 1996-2018. In this study using the SVAR model, the unemployment rate, the share of foreign direct investment flows in the gross domestic product, the share of R&D expenditures in gross domestic product and share of savings in the gross domestic product are used as a percentage. The findings reveal that the foreign direct investment flows explained 50% of the changes in unemployment, R&D expenditures explained 28% of the changes in unemployment, and the savings explained 13% of the changes in unemployment. 9% of the changes in unemployment arise from the internal dynamics of unemployment.

Keywords
Unemployment, macroeconomy, foreign direct investment flows, R&D, savings, SVAR.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri