Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sözlük Kullanmaya Yönelik Araştırmaların Eğilimleri: Betimsel Bir İçerik Analizi
(Tendencies of Researches Related to Dictionary Use: A Descriptive Content Analysis )

Yazar : Aslı Maden    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 449-472


Özet
Bu araştırmada, sözlük kullanma ile ilgili araştırmaların eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Ulakbim-UVT, Asos İndeks, Türk Eğitim İndeksi (tei) gibi ve ISI (Web of Science), ERIC, Google Akademik gibi veri tabanları ile Ulusal Tez Merkezi anahtar sözcükler ile taranmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan araştırmalar; türüne, yılına, konusuna, yazar sayısına, araştırma yöntem ve desenlerine, örneklemine, veri toplama aracına ve veri analiz yöntemine göre sınıflama formu kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, sözlük kullanmaya dair 2019 yılına kadar 57’si makale 10’u lisansüstü tez olmak üzere toplam 67 bilimsel araştırmanın yapıldığı, konuyla ilgili en fazla yayının 2015 ve 2018 yıllarında yayınlandığı tespit edilmiştir. İncelenen araştırmaların daha çok okul sözlüklerini konu edindiği, nitel araştırma desenlerine göre yürütüldüğü ve verilerin toplanmasında doküman analizi, form ve anketin; analiz sürecinde ise içerik analizi ile frekans, t test ve anova istatistiklerinin kullanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sözlük, alışkanlık, kullanma, eğilim, içerik analizi.

Abstract
In this study, it is aimed to determine the tendencies of the researches related to dictionary use. For this purpose, according to the keywords, databases such as Ulakbim-UVT, Asos Index, Turkish Education Index (tei) and ISI (Web of Science), ERIC, Google Scholar and National Thesis Center have been scanned. The researches reached were analyzed using the classification form according to the type, year, subject, number of authors, research methods and design, sampling, data collection tool and data analysis method. As a result of the research, it has been determined that a total of 67 scientific kinds of research, 57 of which are articles and 10 are postgraduate theses, have been carried out until 2019, and the most publications on the subject were published in 2015 and 2018. It has been observed that the investigated studies mostly focused on school dictionaries and carried out according to qualitative research patterns. It was revealed that document analysis, form and survey were used in data collection, and content analysis and frequency, t-test and ANOVA statistics were used in the analysis process.

Keywords
Dictionary, habit, use, tendency, content analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri