Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İş Yerindeki Narsisizm ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü
(The Relationship between Narcissism and Job Satisfaction in the Workplace: The Role of Organizational Identification )

Yazar : Fetullah Battal    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 565-592


Özet
Bu çalışma, çalışanların narsistik kişilikleri ile iş tatminleri arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin rolünü ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için Erzurum ilinde faaliyette bulunan hastane çalışanına anket yapılmıştır. Bu kapsamda çalışma üç kısımda ele alınmıştır. İlk olarak iş yerinde narsisizm, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme kavramları açıklanmış ve ikinci bölümde ise bu kavramların ilişkileri ele alınmıştır. Son kısımda ise hastane çalışanları üzerinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak anket yöntemiyle elde edilen veriler (207) kişi üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların narsisizm, iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme düzeylerinin orta seviyelerde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte hastane çalışanları üzerinde yapılan yapısal eşitlik modellemesinden hareketle iş yerinde narsisizm davranışının iş tatminini olumlu ve anlamlı olarak etkilediği gözlenirken; örgütsel özdeşleşme ile iş tatmini arasında da olumlu ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca iş yerindeki narsisizm ile iş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık rolünün olduğu ortaya koyulmuştur.Bununla birlikte hastane çalışanları üzerinde yapılan yapısal eşitlik modellemesinden hareketle iş yerinde narsisizm davranışının iş tatminini olumlu ve anlamlı olarak etkilediği gözlenirken; örgütsel özdeşleşme ile iş tatmini arasında da olumlu ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca iş yerindeki narsisizm ile iş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık rolünün olduğu ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Narsisizm, iş tatmini, örgütsel özdeşleşme, hastane çalışanları.

Abstract
This study was conducted to reveal the role of organizational identification in the relationship between the narcissistic personalities of the employees and job satisfaction. To accomplish this aim, a questionnaire was conducted to the hospital staff operating in Erzurum. In this context, the study is discussed in three parts. Firstly, the concepts of narcissism in the workplace, job satisfaction and organizational identification are explained and in the second part, the relations of these concepts are discussed. In the last part, data obtained by the questionnaire method by using structural equation modeling on hospital workers (207) were applied to people. According to the results of the research, it was observed that the levels of narcissism, job satisfaction and organizational identification of the employees were at medium levels. However, it is observed that narcissism behavior in the workplace has a positive and significant effect on job satisfaction based on the structural equation modeling done on hospital workers; There was a positive and meaningful relationship between organizational identification and job satisfaction. Also, it has been shown that organizational identification has a partial mediating role in the relationship between narcissism at work and job satisfaction. However, it is observed that narcissism behavior in the workplace has a positive and significant effect on job satisfaction based on the structural equation modeling done on hospital workers; There was a positive and meaningful relationship between organizational identification and job satisfaction. In addition, it has been shown that organizational identification has a partial mediating role in the relationship between narcissism at work and job satisfaction.

Keywords
Narcissism, job satisfaction, organizational ıdentification, hospital staff.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri