Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çalışma Sermayesi ile Firma Kârlılığı İlişkisinin Panel Veri ile Analizi: BIST'te Kayıtlı Üretim Firmaları Üzerine Bir Uygulama (2009-2018)
(Analysis of the Relationship between Work Capital and Company Profitability with Panel Data: An Application on Production Companies Registered in BIST (2009-2018) )

Yazar : Ömer Çınar  & Mert Tugay Kaymaz  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 593-615


Özet
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul'a (BIST) kayıtlı üretim firmalarının çalışma sermayesi ile brüt kârları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada, BIST'te kayıtlı 121 adet üretim firmalarının 2009-2018 için yıllık verilerinden elde edilen 1210 gözlemi kapsayan panel veri seti kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak En Küçük Kareler Yöntemi (EKK) uygulanmış ve beş adet model kurulmuştur. Kurulan modellerin spesifikasyonlarında Rassal Etkiler Modeli dikkate alınmıştır. Çalışma sermayesi adı altında alacak devir hızı, borç devir hızı, stok devir hızı ve net ticaret süresi değişkenleri kullanılmıştır. Finansal kaldıraç oranı, finansal duran varlıklar oranı ve firma büyüklüğü değişkenleri, çalışma sermayesi ile brüt kârlılık arasındaki ilişkileri incelemek için kurulan modellerde kontrol değişkenleri olarak yer almaktadır. Analizler için EViews 10 programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda BIST'te kayıtlı işletmelerin çalışma sermayesinin, brüt kârlılık oranları ile olan ilişkilerinin teorik beklentilerle uyumlu olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Panel veri analizi, çalışma sermayesi, kârlılık, üretim firmaları, BIST.

Abstract
The purpose of this study is to examine the relationship between working capital and gross profits of manufacturing companies registered in the Istanbul Stock Exchange (ISE). In the study, panel data set covering 1210 observations obtained from annual data for 2009-2018 of 121 production companies registered in ISE was used. Five models have been established by applying the Least Squares Method (LSM) as a research method. Random Effects Model has been taken into consideration in the specifications of the established models. The receivable turnover rate, debt turnover rate, inventory turnover rate and net trade duration are taken under the name of working capital. In the models established to examine the relationships between working capital variables and gross profitability are used three control variables as the financial leverage ratio, financial fixed assets ratio and firm size. EViews 10 program was used for analysis. As a result of the analysis, it is seen that the relationships between the working capital of the companies registered in BIST and their gross profitability ratios are according to the theoretical expectation.

Keywords
Panel data analysis, working capital, profitability, production companies, BIST.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri