Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
(Validity and Reliability Analysis of Developmental Primary School Readiness Scale )

Yazar : Ramazan Sak  & Emin Yorgun  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 495-525


Özet
Bu çalışmanın amacı 44-69 aylık çocukların ilkokula hazırbulunuşluklarını belirlemek için kullanılacak Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeğinin (GİHÖ) geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. GİHÖ, HighScope temel gelişim göstergelerinden ve alanyazına dayalı kültürel ve eğitimsel farklılıklardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 428 okul öncesi dönem çocuğu oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçekte yer alan 59 madde 8 faktör altında toplanmıştır. Ortaya çıkan bu 8 faktörlü yapı toplam varyansın %81.03’ünü açıklamıştır. Ölçeğin 8 faktörlü yapısı, doğrulayıcı faktör analizi ile de doğrulanmıştır. GİHÖ’nün iç tutarlılık katsayısı .96, yarı güvenirlik katsayısı ise .95 olarak bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda Gelişimsel İlkokula Hazırbulunuşluk Ölçeğinin (GİHÖ) 44-69 aylık çocukların ilkokula hazırbulunuşluklarını belirlemek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, hazırbulunuşluk, geçerlik, güvenirlik, Highscope gelişim göstergeleri.

Abstract
This study aims to analyze the validity and reliability of the Developmental Primary School Readiness Scale (DPSRS) that will be used to determine the primary school readiness of 44-69 –month- old children. The DPSRS was developed based on HighScope’s Key Developmental Indicators and literature related to cultural and educational differences. The participants of the study consisted of 428 preschoolers who attended a preschool education institution in Turkey. Exploratory and Confirmatory Factor analyzes were conducted to examine the construct validity of the DPS. As a result of the exploratory factor analysis, 59 items in the scale were grouped under 8 factors. This 8-factor structure of the scale explained 81.03% of the total variance. It was also confirmed by confirmatory factor analysis. The internal consistency coefficient of the DPSRS was .96 and the split-half reliability coefficient was .95. As a result of the analysis, it was determined that Developmental Primary School Readiness Scale is a valid and reliable measurement tool that will be able to use to determine primary school readiness of 44-69 –month- old children.

Keywords
Preschool education, readiness, validity, reliability, Highscope’s key developmental indicators.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri