Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ortaokul Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerinin İncelenmesi: Bakü Türk Okulları Örneği
(Examination of Tendencies to Tolerance of Secondary School Students: The Case of Baku Turkish Schools )

Yazar : Könül Abaslı  & Sugra Ceferova  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 693-708


Özet
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilim algı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2019-2020 eğitim öğretim yılında Bakü’de faaliyet gösteren Türk okullarında okuyan öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın evrenini başkent Bakü’de faaliyet gösteren TDAV Bakü Atatürk Lisesi ve TDV Bakü Türk Lisesi’nde ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 520 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama deseninin kullanıldığı çalışmada veriler Çalışkan ve Sağlam'ın (2012) geliştirdiği “Hoşgörü Eğilim Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular şöyledir: Öğrencilerinin hoşgörü eğilim algı düzeylerinin görece yüksektir. Öğrencilerinin hoşgörü eğilim algı düzeylerinin cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Öğrencilerinin hoşgörü eğilim algı düzeyi sınıf ve ebeveynlerinin eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel olarak farklılaşmaktadır. 6. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilim algı düzeyleri 7 ve 8. sınıf öğrencileriyle kıyaslamada daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler
Hoşgörü eğilimi, öğrenci, ortaokul, Bakü Türk Okulları.

Abstract
In this study, it was aimed to examine the tolerance tendency perception levels of secondary school students. Within the scope of this aim, the opinions of students studying in Turkish schools operating in Baku in the 2019-2020 academic year were consulted. The population of the study consist of secondary school students who study at the Turkish World Research Foundation Baku Atatürk Lyceum and Turkish Religious Foundation Baku Turkish Lyceum. The sample of the study consists of 520 students who are selected through a simple random sampling method. In this study, a descriptive survey model, one of the quantitative research methods, was used. The data were collected by the Tendency to Tolerance Scale developed by Çalışkan and Sağlam (2012). The findings of the study are as follows: Students' tolerance tendency perception levels are high. The tolerance tendency perception levels of students don’t differ depending on gender. The tolerance tendency perception level of students varies statistically according to the class of the students and the education level of their parents. The tolerance tendency perception levels of 6th-grade students are found to be higher in comparison with 7th and 8th-grade students.

Keywords
Tendency to tolerance, student, secondary school, Baku Turkish Schools.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri