Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pisi Çizgi Filminin İçerdiği Değerler Açısından İncelenmesi
(Examination Of The Pisi Cartoon In Terms Of The Values It Contains )

Yazar : Gülay Asit  Neslihan DURMUŞOĞLU SALTALI, Mehmet Ali ATEŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 506-522


Özet
Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarını hedef alan Pisi çizgi filminin, içerdiği değerler açısından incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemine uygun yürütülmüştür. Çalışma kapsamında Pisi çizgi filminin araştırmanın yürütüldüğü tarihe kadar yayınlanan tüm bölümleri (52 bölüm) izlenerek içerik analizi yöntemi ile değerler açısından incelenmiştir. Araştırmada Pisi çizgi filminin içeriği MEB tarafından belirlenen on kök değer ile 2013 okul öncesi eğitim programının içerdiği değerler birleştirilerek belirlenen on beş değer kapsamında incelenmiştir. Bu değerler yardımseverlik, sorumluluk, hoşgörü, dürüstlük, saygı, sevgi, güven, dostluk, eşitlik, adalet, özgürlük, özdenetim, vatanseverlik, sabır ve dayanışmadır. Değerlerin çizgi filmde yer alma durumlarına ilişkin içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular frekans değerleri şeklinde özetlenerek tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra rastlanan her bir değer çizgi filmin ilgili kısımlarından yapılan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Araştırma sonucunda Pisi çizgi filminin bu çalışma kapsamında incelenen 52 bölümünde toplam 236 kez değerlerle ilgili ifade saptanmıştır. Çizgi filmde en çok yer verilen değerlerin yardımseverlik ve sevgi değerleri olduğu görülmüştür. Ayrıca vatanseverlik değerine hiç yer verilmediği, en az yer verilen değerin ise adalet olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Erken çocukluk dönemi, Çizgi film, Değerler

Abstract
The aim of this study is to examine the cartoon of Pisi, which targets preschool children, in terms of the values it contains. The research was carried out in accordance with the document analysis method, which is one of the qualitative research methods. Within the scope of the study, all the episodes (52 episodes) of the Pisi cartoon published until the date of the research were monitored and analyzed in terms of values with the content analysis method. In the research, the content of the Pisi cartoon was analyzed within the scope of fifteen values determined by combining the ten root values determined by MEB and the values included in the 2013 preschool education program. These values are helpfulnes, responsibility, tolerance, honesty, respect, love, trust, friendship, equality, justice, freedom, self-control, patriotism, patience and solidarity. The findings obtained as a result of the content analysis regarding the status of the values in the cartoon are summarized as frequency values and tabulated. In addition, each value encountered was supported by direct quotations from the relevant parts of the cartoon. As a result of the research, a total of 236 times related expressions were found in 52 sections of the Pisi cartoon. It was seen that the values most frequently included in the cartoon were the values of helpfulness and love. In addition, it was determined that the value of patriotism was never given, and the least value was justice.

Keywords
Early childhood period, Cartoon,Values

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri