Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Takipçiler Nezdinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Kanaat Önderliği Ölçeği
(The Scale of Opinion Leadership of Social Media Influencers in the Eyes of Followers )

Yazar : Mehmet Sinan Tam    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 481-502


Özet
Kanaat Önderliği kavramı 20. Yüzyılın ortalarına doğru yapılan ampirik çalışmalarla vücut bulmuştur. En çok bilinen tâbiriyle Sosyal Medya Fenomenleri (SMF) ise son dönemlerde hayatımıza giren sanal kişiliklerdir. Her ikisi de bilinirlilikleri kadar toplumsal olay ve süreçlerdeki nüfûzlarıyla da öne çıkmaktadır. Bu çalışmada amaçlanan; takip edicilerin, SMF’ni kanaat önderi olarak görmede belirleyici olan faktörleri/motivasyonları ortaya koymaktır. Kanaat önderliği çalışmalarında, fikir arayanlar nezdinde gerçekleştirilen araştırmalardaki ölçeklere yoğunlaşarak söz konusu araştırmaya ait ölçek soruları hazırlanmıştır. Araştırma online ortamda gerçekleştirilen anket yoluyla 571 kişi üzerinde yürütülmüştür. Elde edilen dönütler neticesinde ölçeğin; güvenilir (?=,926) ve geçerliliğe (?2/df=2.735, p<,05, RMSEA=,055, RMR=,081, NFI=,90, CFI=,94, GFI=,90, TLI=,93) sahip olduğu SPSS ve AMOS programlarınca bulgulanmıştır. Nihayetinde; takip ediciler, “Bilgi, Yakınlık, Taklit, Güven, Eğlence ve İletişim” motivasyonlarıyla SMF’ni bir kanaat önderi olarak gördükleri sonucu, istatistiksel anlamda ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal medya fenomenleri, kanaat önderliği, ölçek geliştirme, sosyal medya.

Abstract
The concept of opinion leadership was formed by empirical studies conducted towards the middle of the twentieth century. The most well-known social media influencers (SMIs) are virtual personalities that have recently come into our lives. They both stand out with their recognition and influence on social events and processes. This study aims to identify the factors/motivations that are decisive in seeing SMIs as a consensus leader. In opinion leadership studies, scale questions related to the research were prepared by focusing on the scales in the research conducted by the opinion seekers. The research was conducted on 571 people through an online survey. As a result of the results, SPSS and AMOS programs showed that the scale is reliable (?=, 926) and has validity (?2/DF=2.735,p<, 05,RMSEA=, 055,RMR=, 081, NFI=,, 90,CFI=, 94,GFI=, 90,TLI=, 93). Finally, it is seen that followers viewed SMIs as a leader of opinion with the motivations of “Knowledge, Intimacy, Imitation, Trust, Entertainment, and Communication”.

Keywords
Social media ınfluencers, opinion leaders, scale development, social media.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri