Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Medya Fenomenleri İle Kurulan Parasosyal Etkileşimin Online Tüketici Davranışlarına Etkisi
(The Effect of Parasocial Interaction with Social Media Phenomena on Online Consumer Behavior )

Yazar : Niyazi Gümüş  Şükran KARACA, Ebru ONURLUBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 752-773


Özet
Sosyal medya sahip olduğu özellikler nedeniyle her geçen gün yeni gelişmelere neden olmaktadır. Son olarak geleneksel medya kanallarındaki kurgusal karakterler ile kurulan parasosyal etkileşimin sosyal medya fenomenleri ile de benzer ilişkilerin kuruluyor olması ile yeni bir araştırma alanına konu olmuştur. Marka ve firmalar tarafından yoğun biçimde pazarlama iletişim çalışmalarında yararlanılan sosyal medya fenomenleri takipçileri ile kurulan parasosyal etkileşimler nedeniyle takipçileri üzerinde ki etkilerini daha da arttırmaktadırlar. Bu araştırma ile tüketicilerin sosyal medya fenomenleri ile kurdukları parasosyal etkileşimin online satın alma davranışlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sosyal medya ünlülerini takip eden 234 sosyal medya kullanıcısından elde edilen verilerin analizi için açıklayıcı faktör analizi, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda parasosyal etkileşimin online alışveriş davranışlarından avantaj boyutu üzerinde anlamlı bir etkisi bulunurken, dezavantaj boyutu üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Ayrıca gelir ve meslek gruplarına göre online alışveriş tutumunun farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Parasosyal Etkileşim, Sosyal Medya Fenomeni, Online Alışveriş, Tüketici Davranışları

Abstract
Social media causes new developments every day due to its features. Finally, it has been the subject of a new research area with the establishment of similar relations with the social media phenomena of monetary interaction with fictional characters in traditional media channels. Social media phenomena, which are used extensively in marketing and communication activities by brands and companies, increase their influence on their followers due to the monetary interactions with their followers. With this research, it was aimed to investigate the effect of monetary interaction of consumers with social media phenomena on online buying behavior. For this purpose, explanatory factor analysis, independent sample t test, one way variance analysis (ANOVA) and multiple regression analysis were used to analyze the data obtained from 234 social media users following social media celebrities. As a result of the research, while there was a significant effect on the advantage dimension of online shopping behaviors, monetary interaction had no significant effect on the dimension of disadvantage. In addition, it is concluded that the online shopping attitude differs according to income and profession groups.

Keywords
Parasocial Interaction, Social Media Phenomenon, Online Shopping, Consumer Behavior

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri