Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgütsel Özdeşleşme Algısının Sanal Kaytarma Davranışına Etkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma
(The Effect of Organizational Identification on Cyberloafing: Research in a Public Institution )

Yazar : Sebahattin Yıldız  & Fatime Biçim  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 745-776


Özet
Örgütsel özdeşleşme algısının sanal kaytarma davranışına etkisini tespit etmek bu araştırmanın temel amacıdır. Araştırmanın diğer amaçları kamu çalışanlarının sanal kaytarma davranışlarının ve örgütsel özdeşleşme algılarının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini İstanbul’daki bir Belediye çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın türü hipotez içeren araştırma şeklindedir. Veriler anket aracılığı ile toplanmıştır. Kolayda örneklem yöntemi ile 304 çalışana ulaşılmıştır. Verilerin analizinde, frekans dağılımları, faktör analizi, güvenirlik analizi, korelasyon, regresyon ve farklılık analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre örgütsel özdeşleşmenin sanal kaytarmanın “sapkınlık” ve “bağımlılık” boyutlarına etkisi gözlenmemişken “kişisel gelişim” boyutunu pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca örgütsel özdeşleşme algısı cinsiyet ve eğitim durumu değişkenlerine göre; bağımlılık gerekçeli sanal kaytarma davranışı cinsiyet ve yaş değişkenine göre; kişisel gelişim gerekçeli sanal kaytarma davranışı çalışma süresi değişkenine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Araştırma sonucunda gelecek çalışmalar için öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel özdeşleşme, sanal kaytarma, kamu çalışanları, algı.

Abstract
The main purpose of this research is to determine the relationship between organizational identification and cyberloafing behaviors. In addition, another aim of the research is to determine whether the level of internet use of public employees for non-work purposes during working hours varies according to variables such as gender, age education status, working time and income level. Municipality employees in Istanbul constitute the population of the research. The type of research is in the form of research involving hypothesis. The data were collected through a questionnaire. 304 employees were reached with the convenience sampling method. Frequency distributions, factor analysis, reliability analysis, analyses of correlation, regression and difference were applied in the analysis of data. According to the findings of the research, it was found that organizational identification does not affect the dimensions of deviance and addiction of cyberloafing, while it has positively affected the personal development dimension. Besides, organizational identification varied according to gender and educational background; addiction-reasoned cyberloafing varied according to gender and age; cyberloafing with the reason of personal development varied according to tenure. As a result of the research, suggestions were made for future studies.

Keywords
Organizational identification, cyberloafing, public employees, perception.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri