Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizm Paydaşlarının Turizmin Etkilerine Bakış Açısı: Kapadokya Örneği
(Perspective of Tourism Stakeholders on Tourism Impacts: The Case of Cappadocia )

Yazar : Meral Büyükkuru    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 373-401


Özet
Turizm, tüm paydaşların iş birliği içerisinde hareket etmesiyle sadece kentsel bölgelerde değil kırsal alanlarda da istihdamı, ekonomik büyümeyi, sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlayacak potansiyele sahiptir. Turizm aynı zamanda, yerel, kültürel ve tarihi değerlere, doğal çevreye, ekolojiye yönelik farkındalığın artırılması açısından da önem arz etmektedir. Konunun önemi dahilinde bu çalışmada Kapadokya Bölgesi paydaşlarının turizmin etkileri konusundaki düşünceleri ve farkındalıklarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve 15 paydaş temsilcisi ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 15 görüşme içerik analizine tabi tutulmuş ve analiz sonucunda Sosyo-Kültürel Etki, Ekonomik Etki, Çevresel Etki, Yönetim ve Yerel Halk olmak üzere beş ana tema belirlenmiştir. Görüşmeler bölgede ekonomik kaygıların, sosyal ve çevresel kaygılardan daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda destinasyonda yönetim örgütünün ilişkilerinin yetersiz olduğu ve yerel halkın turizm konusunda bilinçsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Paydaş, turizmin etkileri, nitel araştırma, turizm, Kapadokya.

Abstract
Tourism has the potential to ensure employment, economic growth, social and cultural integration with all stakeholders acting cooperatively not only in urban areas but also in rural areas. Tourism is also important for raising awareness of local, cultural and historical values, natural environment and ecology. Based on the importance of the subject, this study aims to reveal the opinions and awareness of the stakeholders of the Cappadocia Region on the tourism impacts. A qualitative research method was used in the study and interviews were conducted with 15 stakeholders. A total of 15 interviews were conducted and subjected to content analysis and as a result of the analysis, five main themes have been identified: Socio-Cultural Impact, Economic Impact, Environmental Impact, Management and Local People. Interviews have revealed that economic concerns in the region are more than those social and environmental. At the same time, it has been concluded that the management organization's relations in the destination are insufficient and the local people are unconscious about tourism.

Keywords
Stakeholder, tourism impacts, qualitative research, tourism, Cappadocia.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri