Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşletme Yönetimi Programı Metaforları: Kocaeli MYO İşletme Yönetimi Programı Uzaktan Eğitim Öğrencileri Örneği
(Business Management Program Metaphors: Kocaeli Vocational School Business Management Program Distance Education Students Case )

Yazar : Burcu Üzüm  Leyla Şenol  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 356-373


Özet
Bu araştırmada; işletme bölümünde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüme yönelik algılarını metaforlar yardımıyla keşfetmek amaçlanmıştır. Öğrencilerden “işletme bölümü ... gibidir/-ye benzer, çünkü ...” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, yaş, anne ve baba eğitim düzeyleri hakkındaki demografik bilgilere ait sorular sorulmuştur. Araştırma Kocaeli Meslek Yüksekokulunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında işletme bölümünde uzaktan eğitim öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın kapsamına kolayda örneklem metoduyla gönüllü olarak katılan öğrenciler alınmıştır. 40 öğrenci üzerinde yapılan araştırma analizinde 32 öğrencinin 29 metafor kullandığı belirlenmiştir. 8 öğrencinin kurduğu cümleler mantıksal bir neden taşımadığından kapsam dışı bırakılmıştır. Nitel araştırma yöntemi benimsenerek verilere içerik analizi uygulanmıştır. Öğrencilerin kullandıkları metaforlar, kariyer geleceği, kendini geliştirme, eğitim imkanı ve eğitimsel zorluk kategorilerinde toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin işletme bölümünde öğrenim görmekten memnun oldukları görülmüştür. İşletme bölümünde öğrenim gören öğrencilerin % 71,6’ sının kariyer geleceği hakkında metafor ürettiği belirlenmiştir. İşletme bölümünün öğrenciler için hayatı kolaylaştıran, iş bulma ve imkanı sağlayan bir bölüm olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Metafor, nitel araştırma, işletme yönetimi bölümü, önlisans öğrencileri.

Abstract
The aim of this study is to explore the perceptions of students studying in the department of business administration with the help of metaphors. It was asked from students to complete statement that the sentence “the program of business administration is a like……./ because…….”. In addition, students were asked questions about demographic information about gender, age, and parents' education level. The research was conducted on the students studying distance education in the department of business administration in Kocaeli Vocational School in 2018-2019 academic year. The sample of the study was voluntarily participated by the sample method. In the research analysis conducted on 40 students, it was determined that 32 students used 29 metaphors. The sentences formed by 8 students were excluded because they did not have a logical reason. Qualitative research method was adopted and content analysis was applied to the data. The metaphors used by the students were collected in the categories of career future, self-development, educational opportunities and educational difficulties. According to the results of the research, it was seen that the students were pleased to study in the department of business administration. It was determined that 71.6% of students studying in business administration department produced metaphors about their career future. It has been concluded that the department of business administration is a department that makes life easier for students and provides job opportunities.

Keywords
Metaphor, qualitative research, business management department, associate degree students

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri