Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özel Yetenekli Öğrencilerin Sınıf Ortamındaki Davranışlarına Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri
(Teachers' Views on the Behavior of Specially Gifted Students in the Classroom )

Yazar : Abdulkadir Sağlam  & İlhan Polat  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 473-493


Özet
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin, özel yetenekli öğrencilerin davranışlarının sınıf ortamına yansıması yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninde tasarlanmış olup çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu sınıfında özel yetenekli öğrenci bulunan 21’i kadın, 4’ü erkek toplam 25 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama süreci 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bunun sonucunda araştırmaya katılan öğretmenler, sınıflarında bulunan özel yetenekli öğrencilerin genelde olumlu davranışlar gösterdiğini, kısmen olumsuz davranışlar sergilediğini ifade etmiştir. Öğretmenler, öğrencilerin olumlu ve olumsuz davranışlarıyla ilgili çeşitli yöntemler kullandıklarını ifade etmekle birlikte sınıfında özel yetenekli öğrenci bulunan meslektaşları için de çeşitli önerilerde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Özel yetenekli öğrenciler, sınıf öğretmeni, öğrenci davranışları, öğretmenlerin görüşleri.

Abstract
This study aims to reveal the opinions of teachers about the reflection of the behaviors of specially gifted students in the classroom environment. The study was designed in the phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods, and the criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods, was used. A total of 25 classroom teachers, 21 females and 4 males, with specially talented students in the class. The data collection process of this study was carried out in 2018. In the study, a semi-structured interview form was used as a data collection tool. The data obtained were analyzed by the content analysis method. As a result, the teachers who participated in the research stated that students with special abilities in their classes generally show positive behaviors and partially negative behaviors. Teachers stated that they used various methods regarding the positive and negative behaviors of the students, but also made some suggestions for their colleagues who had special talented students in their class.

Keywords
Gifted students, elementary school teacher, student behavior, teacher's views.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri