Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ: EYLEMLİ TURİST REHBERLERİNİN YERLİ VE YABANCI TURİSTE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
(THE OTHER SIDE OF THE COIN: ACTIVE TOURIST GUIDES' METAPHORICAL PERCEPTION TOWARDS DOMESTIC AND FOREIGN TOURISTS )

Yazar : Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN  Gamze ÖZOĞUL  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 434-474


Özet
Bu çalışmanın amacı önemli turizm aktörleri arasında bulunan eylemli turist rehberlerinin yerli ve yabancı turiste dönük sahip oldukları metaforik algılarının incelenmesi ve farklı milliyete sahip turistlere göre yaklaşımları arasında bir farklılık olup olmadığının belirlenmesidir. Çalışma Ocak-Aralık 2019 tarihlerinde yürütülmüştür. Çalışma, gönüllü 45 eylemli turist rehberinden oluşan örneklem grubunda gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örneklemesi aracılığıyla belirlenmiştir. Olgubilim desenindeki bu çalışmada yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla elde edilen veri içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucunda eylemli turist rehberlerinin yerli turistle ilgili 33, yabancı turistle ilgili 35 geçerli metafor ürettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların yerli turiste dönük ürettikleri metaforlar 4 kategori altında, yabancı turiste dönük ürettikleri metaforlar 6 kategori altında değerlendirilmiştir. Buna göre eylemli turist rehberleri yerli turisti ağırlıklı olarak memnuniyetsiz, zor müşteri ve seyahat anlayışı gelişen turist olarak algıladığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca katılımcıların yabancı turisti daha çok meraklı ve bilinçli turist olarak algıladıkları tespit edilmiştir. Diğer taraftan eylemli turist rehberlerinin farklı milliyete sahip turistlere yönelik yaklaşımlarının ağırlıklı olarak farklılık gösterdiği, yerli turiste dönük güleryüzlü, pozitif, bilgilendirici, bir yaklaşımın hâkim olduğu, yabancı turist kapsamında ise bilgilendirici, adil, eğlenceli ve mesafeli yaklaşım sergilendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Turist rehberi, yerli turist, yabancı turist, metafor

Abstract
The aim of this study is to examine the metaphorical perceptions of the active tourist guides, who are among the important tourism actors, towards domestic and foreign tourists, and to determine whether their approaches differ to the nationality. The study was conducted between January 2019 and December 2019. The study was carried out in the sample group of 45 volunteer active tourist guides. The sample group was determined through snowball sampling, which is one of the purposeful sampling methods. In this study used phenomenological design and the data obtained through the semi-structured questionnaire was analyzed by the content analysis technique. As a result of the analysis, it has been determined that the active tourist guides produced 33 valid metaphors regarding the domestic tourists and 35 metaphors related to the foreign tourists. The metaphors developed by the participants for domestic tourists are evaluated under 4 categories, and the metaphors related to the foreign tourists are evaluated under 6 categories. Accordingly, it has been revealed that active tourist guides perceive domestic tourists as mostly dissatisfied, difficult customers and their culture of travel as developing. It was also determined that the participants perceive foreign tourists as more curious and conscious tourists. On the other hand, it has been determined that the approaches of the active tourist guides for tourists of different nationalities differ significantly, they have a smiling, positive, informative, approach towards domestic tourist, and also informative, fair, entertaining and distant approach is exhibited by the participants in the context of foreign tourists.

Keywords
Tourist guide, domestic tourist, foreign tourist, metaphor

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri