Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KATILIM BANKACILIĞININ FON KULLANDIRMA İŞLEMLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ: (2010:01-2019:11)
(ANALYSIS OF THE IMPACT OF PARTICIPATION BANKING ON EMPLOYMENT OF FUND USE PROCEDURES: (2010:01-2019:11) )

Yazar : Nihat ALTUNTEPE    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 64-103


Özet
Bu çalışmada 2010:01 ile 2019:11 dönemi için aylık verilere dayanılarak İslam (Katılım) Bankacılığı’nın fon kullandırma işlemlerinin istihdama olan etkisi analiz edilmiştir. Çalışmada çözüm; Greatl programında Vektör Otoregresif Modeller (VAR) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma için oluşturulan modelde bağımlı değişken toplam istihdam (N), bağımsız değişkenler; katılım bankaları Özel Sektör Kredileri (PSC), Hanehalkı Kredileri (HNK) ve Toplam Kredilerden (TPLK) oluşmaktadır. Çalışmada ekonometrik model olarak çift logaritmik model kullanılmıştır. Analizlerin çözümü Greatl programında gerçekleştirilmiştir. Analizde ADF Birim-Kök Testi, gecikme uzunluğu, Eşbütünleşme Testi, Etki–Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması ve Birim Çembere Göre Var Ters Kökleri testleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; PSC ile N arasında uzun dönemde negatif yönlü bir ilişki olduğu, kısa dönemde ise iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı, HNK ile N arasında kısa dönemde pozitif yönlü bir ilişki olduğu, uzun dönemde ise iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı, TPLK ile N arasında uzun dönemde pozitif yönlü bir ilişki olduğu, kısa dönemde iki değişken arasında bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İslami Bankacılık, Katılım Bankacılığı, Geleneksel Bankacılık, İstihdam, VAR.

Abstract
In this study, based on monthly data for the period 2010: 01 and 2019: 11, the effect of Islamic (Participation) Banking usage of funds on employment was analyzed. Solution in the study was realized with Vector Autoregressive Models (VAR) in Greatl program. In the model created for the study, dependent variable is total employment (N), and independent variables are; private sector loans (PSC) of participation banks, household loans (HNK) and total loans (TPLK). In the study, double logarithmic model was used as the econometric model. The solution of the analysis was carried out in the Greatl program. In the analysis, ADF Unit-Root Test, delay length, Cointegration Test, Effect-Response Analysis, Variance Decomposition and Variance Reverse Roots Tests per Unit Circle were used. Result of the study suggests that; there is a negative relationship between PSC and N in the long term, there is no relationship between the two variables in the short term, there is a positive relationship between the HNK and N in the short term, there is no relationship between the two variables in the long term, between TPLK and N. It is also determined that there is a positive relationship in the long run and there is no relationship between the two variables in the short run.

Keywords
Keywords: İslamic Banking, Participation Banking, Conventional Banking,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri