Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİ İLE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS’ QUESTIONING SKILLS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THEREADING HABIT )

Yazar : Bünyamin SARİKAYA  Yunus ŞAKİROĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 624-655


Özet
Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının sorgulama becerileri ile kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada tekil ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.Bir devlet üniversitesinin Türkçe eğitimi ana bilim dalında öğrenim gören gönüllü 130 Türkçe öğretmeni adayı,araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada AldanKarademir ve Saracaloğlu (2013) tarafından geliştirilen “Sorgulama Becerileri Ölçeği” ile Susar Kırmızı (2012) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler bir istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının sorgulama becerilerinin yüksek düzeyde olduğu ve cinsiyet, sınıf, anne ve baba eğitim düzeylerinde anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra Türkçe öğretmeni adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu sınıf, anne ve baba eğitim düzeylerinde anlamlı farklılık göstermediği ancak cinsiyete göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının sorgulama becerileri ile kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sorgulama becerileri, kitap okuma alışkanlığı, Türkçe öğretmeni adayları.

Abstract
In this study, it is aimed to determine the relationship between prospective Turkish teachers’ questioning skills and their attitudes towards the reading habit. Singular and relational screening model was used in the study. 130 volunteer prospective Turkish teachers studying at the Turkish Education department of a state university constitute the study group. In the research, "Questioning Skills Scale" developed by Aldan Karademir and Saracaloğlu (2013) and "Prospective Teachers’ Attitudes Towards The Reading Habit Scale" developed by Susar Kırmızı (2012) were used. The data were analyzed through a statistical program. As a result of the research, it was determined that the prospective Turkish teachers had a high level of questioning skills and the skills did not differ significantly in gender, class, mother’s and father’s education levels. In addition, it was found that prospective Turkish teachers’ attitudes towards the reading habit were at a high level, there was no significant difference in the class and education levels of parents, but they differed by gender. Furthermore, it was found that the relationship between prospective Turkish teachers’ questioning skills and their attitudes towards the reading habit was not statistically significant.

Keywords
Questioning skills, reading habit, prospective Turkish teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri