Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eski Kültürlerde Gök ve Güneşle İlgili Bazı Kavramların Kıpçak Sözlüklerine Yansıması
(Reflection of Some Concepts Related to Sky and Sun into Kipchak Dictionaries in Ancient Cultures )

Yazar : Pelin Kocapınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 457-480


Özet
İnsanlar ilk çağlardan beri doğa unsurlarını ve olaylarını gözlemlemişlerdir. Gök cisimlerinin düzenli hareketlerinden, özellikle zamanı gösteren unsur olarak yararlanmış, yaşamlarını kolaylaştırmışlardır. Tarihî dönemlerde hemen hemen her toplumda ve dinlerde gök unsurları kutsiyet de kazanmıştır. Bu durum söz varlığına da yansımıştır. Hem bilimsel olarak insanlığa sağladığı fayda hem kutsal olma yönleriyle gök ve güneşin, çok eski çağlardan beri insan yaşamında özel yerleri olmuştur. Zamana, mekâna ve dinlere göre kutsallığı değişiklik gösterse de gök, güneş ve ilgili sözler Türkçede de yerini almıştır. Makalede, tarihi Kıpçak Türkçesinin üç alanında (Codex Cumanicus, Memlûk ve Ermeni harfli Kıpçak Türkçeleri) gökyüzü ve güneş ile ilgili söz varlığı ele alınacaktır. Bu kelimeler kozmolojik, dinî, edebî, mistik, kültürel ve dil yönüyle değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili, Tarihî Kıpçak Türkçesi, gök, güneş, kült, söz varlığı.

Abstract
Humans have observed nature elements and events from an early age. They have benefited from the regular movements of the celestial bodies, especially as a sign of the time, and made their lives easier. Celestial elements have also been blessed in almost every society and religion in historical periods. This situation is also reflected in the vocabulary. Sky and sun have had special places in human life since ancient times with their scientific benefits to humanity and being sacred. Although its holiness varies according to time, place and religions, sky, sun, and related words have taken their place in Turkish. In the article, in the three areas of historical Kipchak Turkish (Codex Cumanicus, Mamluk Turkish, and Armenian letter Kipchak Turkish) the vocabulary related to the sky and sun will be discussed. These words will be evaluated in terms of cosmological, religious, literary, mystical, cultural, and linguistic aspects.

Keywords
Turkish Language, Historical Kipchak Turkish, sky, sun, cult, vocabulary.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri