Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanatta Kadın Algısı: Afyonkarahisar Türküleri Örneklemi
(The Perception of Woman in Art: The Case of Afyonkarahisar Folk Musics )

Yazar : Çağhan Adar  & Beyza Yetim  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 163-187


Özet
Toplumsal cinsiyet kavramı, kültürel ve sosyal olarak belirlenen cinsiyet rollerine karşılık gelir. Yüzyıllar boyunca toplumlarda kadının yeri ve statüsü sürekli olarak tartışılmıştır. Bu süreç içerisinde hemen hemen her toplumda var olan kadın ve erkeğin rolü günümüzde de devam eden bir tartışma konusu olmuştur. Geleneksel bakış açısı ile toplumsal cinsiyet ayırımı, kadını başarı, güç ve bağımsızlıktan uzaklaşmaya yöneltmiş, kadını cinsel duyguları uyandıran bir nesne haline getirmiştir. Sanat alanında da baktığımızda kadın her dönem ön planda olmuştur. Özellikle bu kadın algısı, müzikte güftelerde kendine göstermiştir. Geleneksel kültürümüz olan Türk Halk Müziği eserlerini incelediğimizde, geçmişten günümüze toplumda kadına bakış açısını net bir şekilde görmekteyiz. Türküler kadına karşı, aşkı, şiddeti, özlemi, hatta cinsel kimliği göz önüne sermektedirler. Araştırmada; Afyonkarahisar örnekleminde, halk müziği eserlerinde kadın algısının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada içerik analizi tekniği kullanılacaktır. Araştırma sürecinde; belirlenmiş olan konu için, örneklem seçilecek, toplanan verilerin betimlemesi, değerlendirilmesi ve yorumlaması yapılacak. Veriler toplanırken arşiv taraması yapılarak veri elde edilmesi sağlanacaktır. Araştırmanın özgün olduğu, ilgili yayın ve araştırmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Afyonkarahisar, kadın, türkü, algı, sanat.

Abstract
The concept of gender refers to cultural and socially determined gender roles. Over the centuries, the place and status of women in societies have been constantly discussed. The role of men and women in almost every society in this process has been an ongoing debate today. With the traditional perspective, gender discrimination has directed women to move away from success, power and independence, making women an object that arouses sexual feelings. When we look at the field of art, women have always been at the forefront. In particular, this woman's perception has shown herself in music and lyrics. When we examine the works of Turkish Folk Music which is our traditional culture, we clearly see the perspective of women in society from past to present. The folk songs reveal love, violence, longing, and even sexual identity against women. In this study, in the sample of Afyonkarahisar province, it is aimed to examine the perception of women in Turkish folk music works. The content analysis technique will be used in the research. During the research process; For the determined subject, the sample will be selected and the collected data will be described, evaluated and interpreted. While collecting the data, archive scanning will be provided to obtain data. It is thought that the research is original and will be a source for related publications and researches.

Keywords
Afyonkarahisar, women, folk music, perception, art.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri