Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Views of Academicians Regarding a Curriculum for Immigrants in Turkey
(Akademisyenlerin Göçmenlere Dönük Bir Eğitim Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi )

Yazar : Volkan Duran    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 15-55


Özet
Bu çalışmada göçmenlere dönük bir eğitim programı açısında hedeflenen program geliştirme aşamaları ve ögeleriyle ilgili göç bağlamında alan uzmanlarından göç programlarıyla ilgili fikirlerini gömülü teori bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın tasarımı görüşme tekniği ile harmanlanmış gömülü teoriden oluşan nitel bir araştırmadır. Bu bağlamda yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi, yapılandırmacı gömülü teorinin benimsendiği bir perspektifte ve popülasyonun belirlenmesinde olasılık dışı örnekleme yönteminin kullanıldığı bir modele göre yapılmıştır. Analiz süreci, ilk kodlamadan (bulgular bölümü) odak kodlamaya (tartışma bölümü), teorik kodlamaya (sonuç bölümü) kadar üç aşamadan oluşmaktadır. Odak grup görüşmesinde uygun sayının sekiz kişi olması uygun olduğundan, program geliştirme alanında 1 Doçent, 7 Dr. Olmak üzere 8 alan uzmanı çalışmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Kuramsal kodlar incelendiğinde düşüncelerin kısmen dezavantajlı geçmişlerden gelen göçmen çocukların sosyal uyumu için mücadeleyi içerdiği sonucuna varmak mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Göç, göçmen, gömülü teori, eğitim programı geliştirme.

Abstract
This study aims to examine the ideas of curriculum experts in the context of grounded theory regarding the development of curriculums for immigrants related to the program development stages and elements. The design of the research is qualitative research consisting of grounded theory blended with the interview technique. In this context, the semi-structured focus group interview was conducted in a perspective in which the constructivist grounded theory was adopted and a non-probability sampling method was used to determine the population. The analysis process consists of three stages, from initial coding (findings section) to focus coding (discussion section) to theoretical coding (conclusion section). Since it is appropriate to have an appropriate number of eight participants in the focus group study, as one Associate Professor, seven experts having PhD. Summing up eight participants or experts were selected as the sample of the study. When the theoretical codes are examined, it will be possible to conclude that the thoughts include the struggle for the social cohesion of immigrant children from partially disadvantaged backgrounds.

Keywords
Migration, immigrant, grounded theory, curriculum development.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri