Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çocuk Gelişimci Adaylarının Aile İçi Şiddet ve Çocuk Haklarına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Child Development Candidate Candidates' Awareness of Domestic Violence and Children's Rights )

Yazar : Bayram DELEŞ  Nazan KAYTEZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 325-347


Özet
Aile içi şiddet, aile bireylerini fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik açıdan tehdit eden bir durumdur. Ailede yaşanan şiddet durumlarının yaygınlaşması toplumsal yaşamı da olumsuz etkilemektedir. Özellikle çocukların şiddete tanık olmaları ya da aile içi şiddete maruz kalmaları ilerleyen yaşamlarında şiddete eğilimli olmalarına neden olabilmektedir. Çocuk haklarını bilmek çocuğa yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir unsurdur ve çocukla çalışan tüm bireylerin çocuk haklarını bilmesi gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle araştırmada çocuk gelişimci adaylarının aile içi şiddete yönelik farkındalıkları ve çocuk haklarına ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde öğrenim gören 272 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği” ve “Çocuk Haklarına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde frekans analizi, t-testi, Anova ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada çocuk gelişimci adaylarının büyük bir çoğunluğunun çocuk hakları ve aile içi ile ilgili bilgi aldıkları ve en önemli bilgi kaynaklarının eğitim/seminer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocuk gelişimci adaylarının cinsiyet ve yaş değişkenine göre aile içi şiddete yönelik farkındalık düzeyleri anlamlı bir farklılık gösterirken (p<.05), çocuğa haklarına yönelik tutumları anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>.05). Aile içi şiddete ilişkin bilgi alma durumu çocuk haklarına yönelik tutumu olumlu etkilemektedir. Ayrıca aile içi şiddet ölçeğinin aile içi şiddetin tanımlanması, aile içi şiddetin sonuçları, aile içi şiddetin kabullenilmesi ve aile içi şiddetin normalleştirilmesi alt boyutlarından alınan puanlar artıkça, çocuk haklarına yönelik tutum puanlarının da arttığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Aile içi şiddet, çocuk hakları, çocuk gelişimci adayları, tutum, farkındalık

Abstract
Domestic violence is a situation that threatens family members physically, emotionally, socially and economically. The widespread use of violence in the family also affects social life negatively. In particular, the fact that children witness violence or being exposed to domestic violence may cause them to be prone to violence in their future lives. Knowing children's rights is an important element in preventing violence against children and all individuals working with children should know children's rights. Based on this idea, the study aimed to examine the awareness of child development candidates towards domestic violence and their attitudes towards children's rights. 272 students studying at the Department of Child Development, Faculty of Health Sciences, Eurasia University participated in the study. In the study, "Personal Information Form", "Domestic Violence Awareness Scale" and "Attitude Scale towards Child Rights" were used as data collection tools. Frequency analysis, t-test, Anova and regression analysis were used in the analysis of the research data. In the study, it was concluded that most of the child development candidates received information about children's rights and family, and that the most important source of information was training / seminar. While the awareness levels of child development candidates towards domestic violence differ significantly according to the gender and age variable (p <.05), their attitudes towards the rights of the child do not show a significant difference (p> .05). Getting information about domestic violence positively affects the attitude towards children's rights. In addition, it was determined that as the scores obtained from the sub-dimensions of the definition of domestic violence, results of domestic violence, acceptance of domestic violence and normalization of domestic violence of the scale of domestic violence increased, attitude scores towards children's rights also increased. Suggestions were made based on the results of the research.

Keywords
Domestic violence, children's rights, child development candidates, attitude, awareness

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri