Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yüksek Din Öğretimi Kurumlarında Bölümleşme Sorunu
(The Problem of Departmentalization in Higher Religious Education Institutions )

Yazar : Ahmet Ali ÇANAKCI  Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 369-400


Özet
Bu çalışmada, yüksek din öğretimi kurumlarında istihdam alanlarına göre bölümleşme konusu; ihtiyaç, beklenti ve değişim bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın amacı, günümüze ve geleceğe ışık tutması bakımından tarihsel gelişim çerçevesinde genelde yüksek din öğretimi kurumları özelde ise ilahiyat/İslami ilimler fakültelerindeki program ve bölümleşme alanındaki paradigma değişikliklerini ele alıp, zaman içerisinde ortaya çıkan niceliksel ve niteliksel değişimler bağlamında bölümleşme ile ilgili öneriler ortaya koymaktır. Çalışmada, nitel araştırma deseni benimsenmiş, bu çerçevede literatür taraması ve doküman incelemesi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre; yüksek din öğretimi kurumlarında görev-sorumluluk ve istihdam alanının her zamankinden daha fazla genişlediği günümüzde, ilahiyat/İslami ilimler fakültelerinin bölümleşme konusunda teorik anlamda zengin bir tecrübeye ve kurumsal hafızaya sahip olduğu ancak yaklaşık yüz yıla yakın deneyim ve son kırk yılda zaman zaman yapılan deneme ve programların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili uygulanabilir ve sürdürülebilir bir sonuca ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede hem örgün hem de yaygın eğitimde alanında uzman, nitelikli din eğitimcilerinin yetiştirilmesi için ilahiyat fakültelerinde işlevsel ve istihdama yönelik bölümleşme paradigmasının hayata geçirilmesi gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Yüksek Din Öğretimi Kurumları, Program, Bölümleşme, İstihdam.

Abstract
In this study, the subject of departmentalization according to employment areas in higher religious education institutions is examined in the context of need, expectation and change. The aim of the study is to discuss the paradigm changes in the curriculum and departmentalization of higher religious education in particular in the faculties of theology / Islamic sciences within the framework of historical development in terms of shedding light on the present and the future. Besides, in the context of quantitative and qualitative changes that have emerged over time, it is to make suggestions about departmentalization. In the study, qualitative research design was adopted, and literature review and document analysis methods were used in this framework. According to the results of the research; In today's world, where the field of duty-responsibility and employment in higher religious education institutions is expanding more than ever before, the faculties of theology / Islamic sciences have a rich theoretical experience and institutional memory in departmentalization, but about a hundred years of experience and occasional experiments in the last forty years and It is understood that a viable and sustainable result regarding the restructuring of the programs has not been achieved. In this context, it can be said that functional and employment-oriented departmentalization should be implemented in theology faculties in order to train qualified religious educators in both formal and non-formal education.

Keywords
Higher Religious Education Institutions, Program, Departmentalization, Employment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri