Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesi
(Developing Social Media Use Purposes Scale of University Student )

Yazar : Ercan ARAS  Adem PEKER  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 656-673


Özet
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı kullanma amaçlarını belirleme ölçeğinin (SMKABÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu 2020 yılında Iğdır üniversitesinde öğrenim gören 175 kadın ve 144 erkek olmak üzere toplam 319 kişiden oluşmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, üniversite öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanma Amaçlarını Belirleme Ölçeği’nin toplam varyansın % 63.27’sini açıklayan 17 madde ve 4 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analiz sonucunda, ölçeğin hem dört boyutlu hem de tek boyutlu yapısının geçerli olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliği analizinde SMKABÖ ile Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Güvenirlik analizleri sonucunda iletişim kurma, bilgi edinme, sosyal etkileşim, eğlence ihtiyacı ve ölçeğin tamamı için iç tutarlık kat sayısı sırasıyla .77, .81, .75, .86, .88 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak ölçeğin üniversite öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanma Amaçları Amaçlarını belirlemede kullanılabilecek geçerliği ve güvenirliği olan bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Üniversite öğrencileri, Sosyal medyayı kullanım amaçları, Ölçek

Abstract
The aim of this study is to evaluate the reliability and validity of the scale defining the aims of university students while using social media. Working team of the research consists of 319 people -175 women and 144 men- who study at Igdir University in 2020 year. As a result of exploratory factor analysis, it has been defined that the scale defining the aims of university students while using social media consists of 17 items and 4 sub-dimensions explaining %63.27 of total variances. As the result of confirmatory factor analysis, it has been specified that four dimensions and one dimension of the scale is valid. By the scale’s criterion based validity analysis, it has been observed that there is a relationship between teenagers’ social media addiction and the scale defining the aims of university students while using social media. As the result of reliability analysis it has been detected that the parameters of internal consistency are respectively .77, .81, .75, .85, .88 for communication, having information, social interaction, need for entertainment and the whole scale.Finally it can be stated that the scale is a reliable and valid quantification method for defining the aims of university students while using social media.

Keywords
University students, aims while using social media, Scale

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri