Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Muhasebe Biliminin Toplumsal Gelişime Katkısı Bağlamında Türkiye’nin Kayıt Dışılık Sorunu ve Ekonomik Büyüme ile İlişkisi
(Contribution to Social Development of Accounting Science in the Context of Turkey's Informality Issues and the Relationship with the Economic Growth )

Yazar : Nisa Kıymet Şahin  & Utku Altunöz  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 649-676


Özet
Kayıt dışılık, işletmelerin vergi ve sosyal güvenlik prim ödemelerini yerine getirmemeleri gibi nedenlerle işletmelere maliyet avantajı sağlarken karlılıklarını arttırmakta fakat piyasada haksız rekabet yaratmaktadır. Bu durum aynı zamanda yasal yükümlüklerini yerine getiren kayıtlı kesimin faaliyet alanını da daraltmaktadır. Vergi kayıp kaçaklarının oluşumunda en önemli etken ticari faaliyetlerin belgelendirilmeyişidir. Muhasebe bilgi sisteminin güvenirliliği ve muhasebe meslek mensuplarının nitelikleri işletmelerin faaliyetlerinin belgelendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada muhasebe biliminin toplumsal gelişime ve ekonomik büyümeye olan katkısı muhasebe bilgi sistemine olan ihtiyaç kapsamında ele alınmıştır. Geniş bir literatür taramasının ardından Türkiye’nin kayıt dışılık sorunu, muhasebe bilimi açısından irdelenmiş ve Türkiye ekonomisinin büyümesine olan etkileri ekonometrik analiz ile test edilmiştir. 1998-2018 yılları arasında yapılan ekonometrik analizde regresyon ve Granger nedensellik yöntemleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Muhasebe bilimi, kayıt dışılık, vergi kayıpları, Granger.

Abstract
Informality increases the profitability of enterprises and causes unfair competition in the market while providing cost advantages to enterprises due to reasons such as tax and social security premium payments. This situation also narrows the scope of activity of the registered sector that fulfills its legal obligations. The most important factor in the formation of tax losses is the lack of documentation of commercial activities. The reliability of the accounting information system and the qualifications of professional accountants play an important role in documenting the activities of enterprises. In this study, the contribution of accounting science to social development and economic growth will be discused within the scope of the need for accounting information system. After an extensive literature review of Turkey's informality isue will be discused in terms of accounting science and its effects on the growth of Turkey's economy will be tested by econometric analysis. In the econometric analysis between 1988-2018, regresion and Granger causality methods will be used.

Keywords
Accounting science, informality, tax loses, Granger.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri