Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EŞ‘ARÎLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ VE TEMEL GÖRÜŞLERİ
(Development Process Of Ash'arism And Their Basic Views )

Yazar : EKREM UYSAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 461-484


Özet
İslâm coğrafyasının geniş alanlara yayılmasıyla birlikte müslümanların karşılaştığı değişik din, inanç ve kültürler neticesinde ortaya çıkan bilimsel gelişmeler ve tercüme faaliyetleri farklı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu durumun neticesinde itikâdî konularda müslümanların karşılaştıkları soru ve sorunları çözmeye çalışmak; müslüman olmayanları aklî ve naklî delillerle İslâm’a davet etmek gibi alanlarda mücadelesini sürdüren kelâmî fırkalardan birisi de Eş‘arî’nin başını çektiği Eş‘arîyye mezhebi olmuştur. Eş‘arî mezhebi İmam Eş‘arî’nin kelâmî görüşleri etrafında kendisini takip eden âlimler tarafından sistematize edilmiş olup onun itikâdî alandaki görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu fırkaya da Eş’âriyye denilmiştir. İlk dönemlerden itibaren çok sağlam bir kelâm metodu ortaya koyan Eş‘arîlik, akıl ve nakil dengesini yeniden şekillendirerek İslâm coğrafyasının birçok alanına yayılma imkanını bulmuştur. Eş‘arîlik konusu ele alındığında diğer çalışmaların neredeyse bütün mezheplerin görüşlerini de ele almak suretiyle zihin karışıklığına neden oldukları görülmektedir. Ele aldığımız bu makalemizde Eş‘arîliğin süreç içerisinde geçirdiği dönemler, bu dönemlerin ana özellikleri ve en önemli şahsiyeleri ile değişiklik gösteren temel görüşlerini sade ve yalın bir dille değerlendirmeye çalıştık. Böylece konuyla ilgili araştırma yapmak isteyenlerin sadece bu makalemize dahi başvurmaları yapacakları çalışmalara büyük bir katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
İmam Eş‘arî, Eş‘arîler, Küllabîler, Ehl-i hadis, Mu‘tezile.

Abstract
With the spread of the Islamic geography to large areas, the scientific developments and translation activities that emerged as a result of the different religions, beliefs and cultures encountered by Muslims brought different discussions together. As a result of this situation, trying to solve the questions and problems that Muslims face in issues related to faith; one of the kalam societies that continued its struggle in areas such as inviting non-Muslims to Islam with rational and narrative evidence was the Esh'arî sect led by Esh'arî. The Ash’ari sect was systematized by the scholars who followed it around the theological views of Imam Ash’ari. Thereby, the sect that was composed of people who adopt his views in the field of faith was called Ash’âriyya. Establishing a very robust method of theology since the early periods, Eş‘arîsm had the opportunity to spread to many Islamic geographies by reshaping the balance of reason and narration. When the issue of Ash’ârîsm is considered, it is seen that other studies cause confusion since they had considered the views of almost all sects. In this article that we have handled the issue, we have tried to evaluate the periods that Ash’ârîsm experienced during this process, the main features of these periods and their most important personalities and the basic views that set differences in a simple and plain language. Thus, those who want to carry out research on the subject will make a great contribution to the studies when they will apply to even this article.

Keywords
Imam Ash’ârî, Ash’ârîs, Kullâbîs, Ahl Al-Hadith, Mu’tazila.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri