Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ordu’da Gözlerden Uzak Bir Sarı Sâdık (Saltuk) Ocağı ve Anlatıları
(Secluded in the Ordu an Sarı Sâdık (Saltuk) Seedbed and Narratives )

Yazar : Mustafa Eren    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 126-139


Özet
Öz: Ordu yöresinde 26 tane zaviyenin bulunduğu çeşitli kaynaklarda aktarılmaktadır. Bu zaviyeleri yöreyi fetheden Hacıemiroğulları Beyliği ve ardından Osmanlı Devleti burayı Türkleştirmek ve İslamlaştırmakta kullanmıştır. Fetih neticesinde Tokat ve Niksar tarafından gelen boy ve oymaklar içerisinde dervişler de bulunmaktaydı. Bu dervişler yerleştikleri bölgelerde halkı eğitmek ve bir araya getirmek için zaviyeler kurmuşlardır. Bu zaviyelerden biri de Ordu ili Ulubey İlçesi Yukarı Kızılen Köyündeki Sarı Sâdık Ocağıdır. Kaynaklarda zaviye olarak geçmese de tahrir defterleri kayıtlarında ve yöre halkının hafızasında Sarı Sâdık Evliyası olarak yer almaktadır. Sarı Saltuk, Türk dünyasında Sarı Saltık, Sarı Sâdık adlarıyla da anılır ve 13.yy’ın ikinci yarısında İslâm’ın Balkanlara girişine ve buraların Türkleşmesine öncülük eden gerçek hayatı efsaneleşmiş bir şahsiyettir. Saltuknâme’de Sarı Saltuk’un on iki tane türbesinin olduğu anlatılmaktadır. Bu türbelerin haricinde Sarı Sâdık adı, 1455 ve 1485 tarihli Ordu yöresine ait tahrir defterinde Karye-i Kızılin bölümünde de geçmektedir. Bu dönemde toprağının olduğu ve vergi ödediği kayıtlıdır. Ayrıca yöre halkı Sarı Sâdık olarak bilinen yerle ve Sarı Sâdık’la ilgili birçok efsane anlatmaktadır. Burası yöre halkı tarafından ocak olarak bilinir ve hastalıktan kurtulmak, dilek dilemek ve dua etmek için ziyaret yeri olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Ordu’da gözlerden uzak pek bilinmeyen bir Sarı Sâdık Ocağı, tarihi kaynaklardan ve yöre halkından alınan bilgilerle araştırılmış ve gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sarı Sâdık, Sarı Saltuk, Ordu, Ocak, Anlatı.

Abstract
Abstract: It is cited in various sources where there are 26 zaviye in Ordu region. Hacıemiroğulları Principality, which conquered these regions, and then the Ottoman Empire used this place for Turkification and Islamization. As a result of the conquest, there were also dervishes in the heights and tribes of Tokat and Niksar. These dervishes set up zaviyes to educate and bring the people together in their settlements. One of these zaviyes is the Sarı Sâdık Seedbed in Yukari Kizilen Village of Ulubey District of Ordu Province. Although it is not mentioned in the sources as a zaviye, it is included in the records of tahrir books and as the Sarı Sâdık Saint in the memory of the local people. In the Turkish world, Sarı Saltuk is also known as Sarı Saltık, Sarı Sâdık, and in the second half of the 13th century, his real life was a legendary figure, leading the entry of Islam into the Balkans and Turkification of these places. It is explained that there are twelve tombs of Sarı Saltuk in Saltuknâme. Apart from these tombs, the name of Sarı Sâdık is also mentioned in the Karye-i Kızılin section of the Tahrir notebook of the Ordu region dated 1455 and 1485. It is registered that he has land and paid taxes during this period. In addition, the local people tell many legends about the place known as Sarı Sâdık and Sarı Sâdık. This place is known as a hearth by the locals and is used as a place of visit to get rid of the disease, make a wish and pray. In this study, a Sarı Sâdık Seedbed, which is not known much in Ordu, was researched with information obtained from historical sources and local people and it was tried to be unearthed.

Keywords
Sarı Sâdık, Sarı Saltuk, Ordu, Seedbed, Narrative.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri