Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Covid-19 Pandemisi Döneminde Sohbet Pazarlamasının Önemi ve Sohbet Robotu (Chatbot) Uygulamalarının Kullanımı
(The Importance of Conversatıonal Marketıng in the Covıd-19 Pandemıa Perıod and use of Chatbot Applıcatıons )

Yazar : Pınar BACAKSIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Ek2
Sayfa : 29-46


Özet
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip korona virüs olarak bilinen Covid-19 Pandemisi, tüm dünyada küresel an-lamda bir kriz meydana getirmiştir. Bu kriz sürecinde markala-rın pazarlama stratejilerini doğru olarak belirleyebilmesi ve iyi bir kriz yönetimi yapabilmesi büyük önem arz etmektedir. Tek-noloji ve internetin gelişmesi ile sohbet pazarlaması anlayışının ön plana taşındığı günümüz pazar yapısı içinde, chat (sohbet, diyalog) ve bot (robot) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiş olan ve işletmelere rekabet avantajı sağlayarak, hedef kitlelerin en büyük ihtiyaçları olan sağlıklı, doğru, hızlı ve tutarlı mesajlar ile bilgiyi ulaştırabilen bir yöntem olan sohbet robotu (chatbot) uygulamaları bu kriz döneminde tercih edilen bir stra-teji olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, öncelikli olarak sohbet pazarlamasının önemi vurgulanarak, dijital pazarlama stratejisi olarak işletmelerdeki önemi anlatılmış, ardından da sohbet robotu (chatbot) uygulamalarının kavramsal olarak açık-lanması yapılarak, dijital dönüşümün kendini hissettirdiği Co-vid-19 Pandemi krizi döneminde bu uygulama ile ilgili Türki-ye’de yapılan örnek çalışmalar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Covid-19 Pandemisi, Sohbet Pazarlaması, Chatbot Uygulamala-rı.

Abstract
Covid-19 Pandemic, which is known as the new type of corona virus and emerged in Wuhan city of China, has created a global crisis all over the world. It is of great importance that brands can correctly determine their marketing strategies and manage a good crisis during this crisis. With the development of technolo-gy and internet, conversational marketing concept has been brought to the forefront, and today Chatbot applications emerge as a preferred strategy in this crisis period. and provides busi-nesses with competitive advantage, and can deliver information through healthy, accurate, fast and consistent messages, which are the greatest needs of the target audiences. In this study, em-phasizing the importance of priority as conversational market-ing, described its importance in business as a digital marketing strategy, primarily the conceptual explanation of chatbot appli-cations and its importance in businesses. However, during a pandemic crisis makes itself felt as Covidien-19 digital conver-sions case study conducted in Turkey related to this application are discussed

Keywords
Covid-19 Pandemic, Conversational Marketing, Chatbot Appli-cations

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri