Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küresel Salgın Krizinin Dünya Ekonomisine Etkileri
(Effects of the Global Pandemic Crisis on the World Economy )

Yazar : İlhan EROĞLU  Fatih YETER  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Ek2
Sayfa : 191-213


Özet
Covid-19 salgının çıkış noktası olan Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya ekonomisine yön veren başat ekonomilerden biri olmaktadır. Söz konusu bu durum küresel ekonomide dalgalanmaların ne kadar ciddi boyuta ulaştığı noktasında belirleyici bir unsur olarak karşımıza çık-maktadır. Bu itibarla salgının üstel (exponential) yayılma hızı dikkate alındığında tüm dünya üzerindeki salgının görülme oranı gün geçtik-çe artmakta ve toplumsal ve ekonomik belirsizlikleri ve riskleri artırmaktadır. Yaşanan salgının ülke ekonomilerinin kendi iç sistem-lerindeki aksaklıklar ile üretim süreçlerini sekteye uğratırken, salgın üzerindeki belirsizliklerin artması başta küresel ticaret, turizm ve taşımacılık gibi faaliyetler yoluyla sistemik bir krize yol açması teh-likesini barındırmaktadır. Bu çalışma da salgının yayılma hızına bağlı olarak oluşan iktisadi riskler çerçevesinde küresel ekonomi üzerin-deki durgunluğun

Anahtar Kelimeler
Covid-19, Küresel Ekonomi, Para Politikası ve Maliye Politikası.

Abstract
The People's Republic of China, which is the starting point of the Covid -19 epidemic, is one of the dominant economies that steer the world economy. This situation appears as a determining factor in the extent of the cycles in the global economy. In this respect, considering the exponential rate of the epidemic, the incidence of the epidemic around the world increases day by day and increases social and eco-nomic uncertainties and risks. While the outbreak is producing dis-ruptions in the internal economies of the country's economies and production processes, the increase in the uncertainty over the epi-demic poses the risk of a systemic crisis, primarily through activities such as global trade, tourism and transportation. In this study, the scenarios and effectiveness of monetary-fiscal measures and the effec-tiveness of monetary and fiscal measures regarding the shape and length of the recession on the global economy within the framework of the economic risks arising from the pace of the outbreak.

Keywords
Covid-19, Global economy, Monetary Policy and Fiscal Policy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri