Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 Salgınına Karşı Sosyal Kırılganlık Endeksi: Türkiye Örneği
(Social Vulnerability Index for COVID-19 Outbreak: The Case of Turkey )

Yazar : Zeynep ORTAKAVAK  Engin KORKMAZ Ahmet USLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Ek2
Sayfa : 245-268


Özet
Son yılların en büyük küresel krizlerinden birine yol açan korona virüs (COVID-19) salgınının etkileri tüm dünyada derinden hissedilmektedir. İnsan hayatını ciddi şekilde tehdit eden salgın, geniş ölçekte toplumsal deği-şim ve dönüşümlere de yol açmaktadır. Ülkeler, farklı tedbir ve uygulama-lar aracılığıyla salgını kontrol altına almaya ve yönetmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar gün geçtikçe artmakta, literatür mevcut dene-yimlerle şekillenmektedir. Kuşkusuz, toplumun her kesimini etkileyen virü-sün, birbirine bağımlı veya ilişkili olumsuz etkilerini en aza indirmek, çok disiplinli analizler gerektirmektedir. Bu çalışmada öncelikle, mevcut COVID-19 literatürü kapsamında sosyal kırılgan gruplar incelenmiş daha sonra günümüze kadar daha çok afet yönetiminde kullanılmış olan Sosyal Kırılganlık Endeksi (SoVI) yöntemi kullanılarak sosyal kırılganlık analizi gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin il bazlı sosyal kırılganlık endeksinin hesap-landığı bu çalışmada, salgına karşı toplumların dirençliliği, salgınının etkileri ile baş etme kapasiteleri ve salgın sonrası rehabilite süreçlerindeki konumla-rına dair mekânsal bilgiler sunulmuş ve haritalandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Covid-19 pandemisine karşı 81 ilin 4’ü çok yüksek düzeyde, 21’i yüksek düzeyde, 29’u orta düzeyde, 16’sı düşük düzeyde ve 11’i çok düşük düzeyde kırılganlığa sahip olduğu görülmüştür. Bu suretle, salgın yöneti-minde öncelikli bölgeler saptanmış olup, sosyal grupların niteliksel ihtiyaçla-rına yönelik değerlendirmeler yapılması mümkün hale getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
COVID-19, Koronavirüs, Pandemi, Sosyal Kırılganlık

Abstract
All over the world the effects of the coronavirus (COVID-19) out-break, which has caused one of the biggest global crises of recent years, are felt. The epidemic, which seriously threatens human life, also causes large-scale social changes and transformations. Countries try to control and manage the outbreak through different measures and practices. The studies carried out in this context are increasing day by day and the literature is formed by the existing experiences. Surely, managing the interdependent or related negative effects of the virus that affects all parts of the society requires multidisciplinary analysis. In this study, first, social vulnerability groups were exam-ined within the extent of the existing COVID-19 literature, and then social vulnerability analysis was carried out using the Social Vulner-ability Index (SoVI) method, which has been used more in disaster management. Then, social vulnerability analyse was performed based on Turkey provinces. Spatial information on the resilience of societies against the epidemic, their capacity to cope and their posi-tion in post-epidemic rehabilitation processes are presented and mapped. As a result of the study, it was observed that 4 of 81 provinc-es had very high level, 21 high level, 29 medium level, 16 low level and 11 very low level of vulnerability against the Covid-19 pandemic. Thus, in outbreak management, the priority regions have been determined and the evaluations regarding the qualitative needs of social groups have been made possible.

Keywords
COVID-19, Coronavirus, Pandemic, Social Vulnerability.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri