Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Center of Digitalization in Turkish Insurance Sector: Insurance Information and Monitoring Center-Covid-19
(Türk Sigortacılık Sektöründe Dijitalleşmenin Merkezi: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi-Covid-19 )

Yazar : Muharrem UMUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Ek2
Sayfa : 323-355


Özet
Yaşadığımız dijital çağda Covid-19 sürecinin tetiklemesiyle birlikte baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Bilişim sistemleri ve tek-nolojik uygulamalarda yaşanan değişim ve dönüşüm bireylerin, toplumların ve ülkelerin günlük davranış biçimlerini değiştirmekte-dir. Tüm finansal hizmet sektörlerinde olduğu gibi, sigortacılık sek-töründe de söz konusu davranış değişikliklerine cevap verecek şekil-de dijital uygulamalar geliştirilmekte ve sigorta ürün talepleri bu uygulamalar aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde karşılanmaktadır. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBGM) esas olarak, sigorta şirket-lerinden poliçe ve hasar verilerini toplayan ve sigorta piyasasına hizmet veren bir veri merkezidir. SBGM dünya sigortacılık sektörün-de bilgi merkezleri arasında örnek bir yapıya sahiptir. Dünyada ya-şanan Covid-19 sürecinde merkezin işlevi ve önemi daha çok anla-şılmıştır. IIMC, kamu otoritesi, sigorta şirketleri, sigortalılar, eksper-ler, acenteler, aktüerler ve diğer ilgili kamu paydaşlarına yönelik çok önemli hizmetler sunmaktadır. Çalışmada SBGM’nin hukuki altyapı-sı, sektördeki ilgili tüm taraflara sağladığı faydalar, geliştirdiği dijital sigorta ürünleri ve gelecekte olmayı hedeflediği konuma değinilmiş-tir. Bununla birlikte mevcut pandemi süreciyle birlikte dünya sigor-tacılık piyasasına örnek teşkil eden yapısı ortaya konarak model alınması, ideal kurum yapısına kavuşması ve etkinliğinin artması için çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Covid-19, Sigortacılık Sektörü

Abstract
In the digital age we live in, dizzying developments are taking place with the triggering of the Covid-19 process. The change and trans-formation experienced in information systems and technological applications change the daily behavior of individuals, societies and countries. As in all financial service sectors, digital applications are developed in the insurance to respond to these changes in behavior, and insurance product demands are met quickly and easily through these applications. Insurance Information and Monitoring Center (IIMC) is essentially a data center that collects policy and claim data from insurance companies and serves the insurance sector. IIMC has an exemplary structure among information centers in the world in-surance industry. Its function and importance has been understood more in the process of Covid-19 in the world. It provides very im-portant services for the public authority, insurance companies, poli-cyholders, experts, agents, actuaries and other relevant public hold-ers. In the study, the legal infrastructure of IIMC, the benefits it pro-vides to all relevant parties in the sector, the digital insurance prod-ucts it has developed and its future position are mentioned. Moreover with the current pandemic process, by revealing its structure that sets an example for the world insurance sector, various suggestions are made in order to be modeled, to reach the ideal institutional structure and to increase its efficiency.

Keywords
Insurance Information and Monitoring Center, Covid-19, Insurance Sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri