Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Relationship between Working Anxiety, Stress and Depression with Positive Psychological Capital at 2020 Covid-19 World Pandemic
(2020 COVİD-19 Dünya Pandemisinde İş Yaşamında Görülen Kaygı, Stres ve Depresyonun Pozitif Psikolojik Sermaye ile İlişkisi )

Yazar : Suzan URGAN  Ayşe ATAR Pınar ERDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Ek2
Sayfa : 441-472


Özet
Bu çalışma, Aralık 2019'da Çin'de Wuhan'da ortaya çıkan ve kısa sü-rede tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını sırasında, pozitif psikolo-jik sermayeye sahip çalışanlarda gözlenen kaygı, depresyon ve stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, veriler basit rastgele yöntemle seçilen 402 katılımcıdan anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Lovibond ve Lovibond (1995) DASS (Depresyon Kaygı Stresi Ölçeği) ve veri toplamada Luthans, Avolio, Avey ve Norman (2007) tarafından geliştirilen Psikolojik Sermaye Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda; çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeyleri kaygı, depresyon ve stres belirtilerini olumsuz etkilemektedir

Anahtar Kelimeler
COVID-19, Salgınlar, Pozitif Psikolojik Sermaye, Depresyon

Abstract
This study aims to reveal the relationship between the levels of anxi-ety, depression and stress observed in employees with positive psy-chological capital, during the Covid-19 outbreak that emerged in Wuhan, China in December 2019 and spread to the whole world in a short time. For this purpose, data was collected using the survey technique from 402 participants selected by simple random method. Lovibond and Lovibond (1995) DASS (Depression Anxiety Stress Scale) and the Psychological Capital Scale developed by Luthans, Avolio, Avey and Norman (2007) used for data collection. As a result of the analysis made on the data collected in the research; positive psychological capital levels of employees have been affect negatively the anxiety, depression and stress symptoms.

Keywords
COVID-19, Outbreaks, Positive Psychological Capital, Depression

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri