Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Serhat İllerinin Rekreasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği
(Evaluation of Recreation Resources of Serhat Provinces: The Case of Tripadvisor )

Yazar : Nilgün DEMİREL  Koray Çamlıca  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 574-597


Özet
Araştırmanın amacı Serhat illerinin (TRA2 Bölgesi: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) rekreasyon kaynaklarının turist deneyimi doğrultusunda değerlendirilmesidir. Tripadvisor seyahat platformu üzerinde paylaşılan yorumlarda rekreasyon alanları iller bazında, etkinlikler ve turlar, müzeler, açık hava aktiviteleri, doğa ve parklar, turistik ve simgesel mekanlar, olumsuz yönler alt temaları ile değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması ve fenomenolojik (betimsel) araştırma deseni tercih edilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak Tripadvisor web sitesi üzerinde illerin isimlerine göre tarama yapılarak “yapılacak şeyler” sekmesinden rekreasyon alanlarına ve onlara ait Türkçe yorumlara ulaşılmıştır. Platform üzerinde 4 ildeki 33 rekreasyon alanından toplam 1624 yorum elde edilmiş ve derlenmiştir. Analiz edilmesi için dört ayrı belge şeklinde MAXQDA (demo) yazılım projesi olarak tanımlanmıştır. Analiz stratejisi olarak içerik analizi uygulanmıştır. Güvenilirlik ve geçerlilik dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Akran incelemesi ve sorgulaması ile araştırma dışarıdan kontrol edilmiştir. Güvenilirlik için kodlama sürecinde kodlanan paragraflar, cümleler, ana tema ve alt temalar karşılaştırılarak kodlayıcılar arası görüş birliği sağlanmıştır. Araştırmada Kars ilinin rekreasyon kaynaklarının kullanıcılar tarafından çok fazla değerlendirildiği ve bu değerlendirilen kaynaklar içerisinde en fazla turistik ve simgesel yerlerin ön plana çıktığı sonucuna varılmıştır. Olumsuz yönlerin sıklıkla belirtildiği Kars ilinde restorasyon çalışmalarının yetersiz kaldığı ve Ani Antik Kenti çevresinin turizm potansiyeline yönelik değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kullanıcıların en az değerlendirdiği il ise Iğdır olarak saptanmıştır. Ardahan ilinde Çıldır ve Ağrı İlinde İshak Paşa Sarayı en çok rağbet gören yerlerdir.

Anahtar Kelimeler
Rekreasyon, Rekreasyon kaynakları, Serhat illeri

Abstract
The aim of the research is to evaluate the recreation areas of Serhat provinces (TRA2 region: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) in line with the tourist experience. In comments shared on the Tripadvisor travel platform, recreation areas were evaluated on a provincial basis, with sub-themes of events and tours, museums, outdoor activities, nature and parks, touristic and symbolic locations, negative aspects. In the research, case study and phenomenological (descriptive) research pattern were preferred from qualitative research methods. Criteria sampling method was used from purposeful sampling methods. As a data collection method, the Tripadvisor website was scanned according to the names of the provinces and the “things to do” tab was accessed from the recreation areas and their Turkish comments. A total of 1624 comments were obtained and compiled from 33 recreation areas in 4 provinces on the platform. It is defined as a MAXQDA (demo) software project in the form of four separate documents for analysis. Content analysis was applied as an analysis strategy. Analyses were carried out taking into account reliability and validity. By peer review and inquiry, the research has been externally controlled. For reliability, the coded paragraphs, sentences, main theme and sub-themes were compared to provide consensus among coders. In the study, it was concluded that the recreation resources of Kars province were highly evaluated by users and that the most touristic and symbolic locations, came to the fore in these evaluated resources. In Kars province, where negative aspects are often noted, restoration work is insufficient and the environment of the ancient city of Ani should be evaluated for the tourism potential. The least evaluated province by the users was identified as Iğdır. Cıldır in Ardahan province and Ishak Pasha Palace in Ağrı province are the most popular places.

Keywords
Recreation, Recreation Resources, Serhat Provinces

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri