Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Avrupa Dil Portfolyosu ve Pasaportunun Yabancı Dil Eğitimindeki İşlevi
(The Function of European Language Portfolio and Passport in Foreign Language Education )

Yazar : Ahmet KILINÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 333-355


Özet
Teknoloji ve bilimin hızla geliştiği dünyamızda, çağdaşlaşmanın temel hedefleri evrensel standartlara, evrensel bilgi ve değerlere erişebilmektir. Günümüzde yaşadığımız hızlı gelişmeler uluslararası ilişkileri yoğunlaştırmıştır. Bunun sonucunda, yabancı dil politikaları ve yabancı dil öğrenme yeni anlamlar kazanmıştır. Bu bağlamda Avrupa Dil Gelişim Dosyası, Dil Portfolyosu ve Dil Pasaportu büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle biz de çalışmamızda bu konunun önemine vurgu yaparak, bu başlıkların Yabancı Dil eğitimindeki işlevini araştırarak altını çizeceğiz. Yabancı dil öğrenme yaşam boyu öğrenme sürecidir. Yani herkes her yaşta eğer isterse bir yabancı dil hatta birden çok dil öğrenebilir. Özellikle globalleşen dünyamızda yabancı dil öğrenmek kaçınılmazdır. Avrupa konseyi belirlediği eğitim ve kültür politikalarında ağırlıklı konuyu dil politikası almaktadır. Konsey çok kültürlü ve çok dilli bir toplumu eğitimde hedef seçmiştir. Konseyin Avrupa vatandaşı için hedefi ise “yaşam boyu dil öğrenme ve en az 3 yabancı dil bilmedir”. Yabancı dil bilmenin öneminin giderek arttığı ve toptancı uygulamalardan öte bireye yönelik sorun tesbiti ve çözüm önerilerinin faydalılığının fark edildiği dünyamızda, yabancı dil eğitim ve öğretim yöntem, teknik ve materyalleri de bunun dışında kalamayacaktır ve kalmamalıdır. Avrupa Dil Portfolyösü kapsamında Dil Pasaportu bu konuda bir fırsat oluşturmaktadır. Yabancı dil eğitim ve öğretimi materyal geliştirmede yeri olan dil portfolyösü ve dil pasaportunun önemi daha çok fark edilmeli ve yeni yabancı dillerin öğrenimi ve öğretilmesindeki hedefler ve kazanımlar el yordamıyla değil, somut bir şekilde gözlenmeli ve ileri hedeflere somut adımlar atılarak ilerlenmelidir. Aynı zamanda Avrupa Birliği eğitimde yaşam boyu öğrenmeyi ilke edindiği için, Avrupa Birliğine girmeye çalışan Türkiye için de önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Avrupa Dil Portfolyosu, Dil Pasaportu, Yabancı Dil Eğitimi

Abstract
In our world where technology and science are developing rapidly, the main objectives of modernization are to reach universal standards, universal knowledge and values. The rapid developments we are experiencing today have intensified international relations. As a result, foreign language policies and learning foreign languages have gained new meanings. In this context, the European Language Development File is of great importance. Therefore, we underline this issue in our study. Foreign language learning is a lifelong learning process. So anyone can learn a foreign language or even multiple languages at any age. It is inevitable to learn a foreign language especially in our globalizing world. Language policy takes the main issue in the education and cultural policies determined by the Council of Europe. The Council has chosen a multicultural and multilingual society as a target in education. The aim of the Council for European citizens is “lifelong language learning and knowing at least 3 foreign languages”. In our world where the importance of knowing a foreign language is increasing and the usefulness of problem determination and solution suggestions for the individual beyond wholesale applications, Foreign language education and teaching methods, techniques and materials cannot and should not be excluded from this. Within the scope of the European Language Portfolio, the Language Passport provides an opportunity in this regard. The importance of the language portfolio and language passport, which has a place in foreign language education and material development, should be more noticed and the goals and achievements in the learning and teaching of new foreign languages, not by hand. It should be observed in a concrete way and it should be progressed by taking concrete steps towards further goals. At the same time the European Union adopted the principle of education for lifelong learning, trying to enter the European Union also bears importance for Turkey.

Keywords
European Language Portfolio, Language Passport, Foreign Language Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri