Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Spor Bilimleri Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı İle Sağlıklı Beslenme Tutumlarının İncelenmesi
(Investigation of Social Media Addiction and Healthy Nutrition Attitudes of Sports Science Students )

Yazar : Ahmet DİNÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 812-821


Özet
Araştırmanın amacı, spor bilimleri öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığını ve sağlıklı beslenme tutumlarını incelemektir. Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu’nda öğrenim gören toplam 279 (145 kadın, 134 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verilerini toplamak için Şahin, (2018) tarafından geliştirilen “Sosyal medya bağımlılığı ölçeği” ile Tekkurşun Demir, ve Cicioğlu (2019) tarafından geliştirilen “Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği” (SBİTÖ) ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler online olarak google form aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler 5’li likert tipi bir ölçektir. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık (skewness and kurtosis) değerlerine bakılarak verilerin normal dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Verilerin analizinde, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), bağımsız örneklem t testi ve tanımlayıcı istatistik analizi uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde anlamlılık düzeyi (p<0.05) kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda spor bilimleri öğrencilerinin sosyal medya ve sağlıklı beslenme ölçeğinin alt boyutları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Sanal tolerans, sanal iletişim ve sanal problem alt boyutları ile bölüm ve akıllı telefon kullanma değişkenleri arasında anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0.05).

Anahtar Kelimeler
Beden Eğitimi ve Spor, Beslenme, Sosyal Medya

Abstract
The aim of the study is to examine the social media addiction and nutritional attitudes of sportsscience students. A total of 279 (145 female, 134 male) students studying at Iğdır University Physical Education and School were formed. In order to collect the data of the study, the "Social media addiction scale" developed by Şahin (2018), the "Attitudetowards healthy eating scale" developed by Tekkurşun Demir and Cicioğlu (2019) and the "Personal Information Form" created by the researcherswere used. Data were collectedonline via google form. The scales used in the research are a 5-point Likert typescale. The obtained data were analyzed with the SPSS program. By looking at the skewness and kurtosis values, it was determined that the data had a normal distribution. One-way analysis of variance (ANOVA), independent sample t-test and descriptive statistical analysis were used to analyze the data. The significance level (p <0.05) was accepted in the evaluation of the data. As a result of the research, it was determined that there was no significant result between the sub-dimensions of social media and healthy nutrition scale and gender variable of sports science students. Significant differences were determined between virtual tolerance, virtual communication and virtual problem sub-dimensions and variables of department and smartphone usage (p <0.05).

Keywords
Physical Education and Sports, Nutrition, Social Media

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri