Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Lisansüstü Eğitime Devam Eden Öğretmenlerin Okullarda Oluşturduğu Durum: Okul Yöneticileri Ne Düşünüyor?
(The Situation Created by Teachers Attending Postgraduate Education in Schools: What Do School Administrators Think? )

Yazar : Ahmet SAYLIK  Cahit HİÇYILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 634-657


Özet
Eğitimin niteliğinin artması nitelikli öğretmen sayısının artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Nitelikli öğretmen sayısının arttırılmasının bir yolu lisansüstü eğitimdir. Öğretmenlerin lisansüstü eğitime devam etmelerinin okuldaki işleyişe nasıl yansıdığı, olumlu/olumsuz taraflarının ne olduğu gibi konuların okul yönetici görüşleri bağlamında incelenmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin öğretmenlerin lisansüstü eğitim alma süreçlerinin okula yansımalarına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, nitel bir araştırma olup durum çalışması olarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 30 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan yapılandırılmş görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucuna göre okul yöneticileri, lisansüstü eğitim almakta olan öğretmenlere karşı olumlu görüş belirtmişlerdir. Ayrıca, öğretmenlerin lisansüstü eğitim sürecinde yasal izinler konusunda sorun yaşadıkları ve yürürlükte olan kanun hükümlerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenler, Lisansüstü Eğitim, Okul Yöneticileri

Abstract
Increasing the quality of education is directly related to the increase in the number of qualified teachers. One way to increase the number of qualified teachers is postgraduate education. It is important to examine the issues such as how teachers 'continuing postgraduate education is reflected on the functioning of the school, what are its positive / negative sides, in the context of school administrators' views. The aim of this study is to reveal the opinions of school administrators about the reflection of teachers' graduate education process on the school. The research is a qualitative research and examined with a case study model. The study group of the research consists of 30 school administrators. The structured interview form created by the researchers was used as a measurement tool in the study. The data were analyzed by content analysis method. According to the results of the research, school administrators have expressed a positive opinion towards teachers who are receiving graduate education. In addition, it was determined that teachers had problems regarding legal leaves during their graduate education process and that the provisions of the current law were insufficient.

Keywords
Teachers, Postgraduate Education, School Administrators

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri