Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖVGÜ VE YERGİ TAVSİF ÖRNEKLERİ BAĞLAMINDA NÂBÎ’NİN SİYER-İ VEYSÎ ZEYİLLERİ
(DEFINITION OF SATIRE AND PRAISE ON SIYER-I VEYSÎ ANNEXES OF NABI )

Yazar : Özkan CİĞA    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 678-697


Özet
XVII. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı’nda nazımda olduğu kadar nesir alanında da çok önemli eserler kaleme alınmıştır. Veysî, Nergisî, Kâtip Çelebi ve Evliyâ Çelebi gibi şahsiyetler, yüzyılın en tanınmış nâsirleri olarak karşımıza çıkmaktadır. XVII. yüzyıl şair ve müelliflerinden olan Nâbî’nin iki yüzden ziyade farklı metni ihtivâ eden ve çoğu mektuplardan oluşan Münşeât’ı, Fetihnâme-i Kamâniçe’si, Tuhfetü’l-Harameyn’i, Zeyl-i Siyer-i Veysî ve Zeylü’z-zeyl-i Siyer-i Veysî’si en önemli mensur eserleridir. Bu çalışmada, nazmı kadar nesri de güçlü olan Nâbî’nin Siyer-i Veysî'ye yazdığı zeyillerinde İslâm dünyasında önder olarak kabul edilen Müslümanları tavsif ve İslâm dinine karşı olumsuz tutum ve davranış sergileyen gayr-i müslimleri tezyif ederken kullanmış olduğu sıfat ve teşbih örnekleri ele alınacaktır. Böylece müellifin fikir dünyasının üslubuna yansımaları ve Nâbî’nin zikredilen eserinden hareketle kendisine has duyuş ve düşünüşünün üslubundaki tezahürleri tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Nâbî, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Süslü Nesir, Övgü, Yergi.

Abstract
There has been significant works in verse as much as prose in 17th Century Classical Turkish Literature. Prose writer such as Veysî, Nergisî, Kâtip Celebi and Evliyâ Çelebi are the well-known prose writer of the century. Münşeât, Fetih-nâme-i Kamâniçe, Tuhfetü’l-Harameyn, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Zeylü’z-zeyl-i Siyer-i Veysî are the most important prosaic works of Nâbî, one of the poets and editors of 17th Century mainly consisting of letters and more than 200 different texts. In this study, adjectives, comparisons, and criticism that Nabi whose verse as well as prose is strong, used to describe Muslims and non-Muslims in his annexes to Siyer-i Veysî are discussed. Hence, the reflection of the intellectual structure of the editor and manifestation of his own perception and thinking in his tone based on the previously mentioned book of Nâbî will be determined.

Keywords
Nâbî, Zeyl-i Siyer-i Veysî, Figurative Prose, Praise, Satire.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri