Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşgörenlerin İş Güvencesi Algıları ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi: Belek Bölgesi Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Örneği
(The Relation between Perceptions of Employees on Job Security and Intention to Leave: The Case of a Five Star Hotel Employees in Belek )

Yazar : Burcu Ilgaz Yıldırım  & Şevket Yirik  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 6
Sayfa : 123-140


Özet
Bu çalışmanın amacı beş yıldızlı otel çalışanlarının iş güvencesi algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Antalya ilinin Belek bölgesindeki beş yıldızlı otel çalışanları üzerine anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasına toplam 288 otel çalışanından geri dönüş alınmıştır. İlişkiyi ölçmeye yönelik regresyon analizi yapılmıştır. Demografik özelliklerin ilişkisini ölçmek amacıyla t-testi ve Anova testi yapılmıştır. Yapılan analizin sonucuna göre iş güvencesi algısı işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilemektedir. Yani iş güvencesi algısı düşük olan bireylerin işten ayrılma niyetleri yüksektir. Demografik değişkenlerin analizine göre işten ayrılma niyeti ankete katılan erkek bireylerde kadın bireylere oranla daha yüksektir. Aynı zamanda bekâr bireylerin evli bireylere göre iş güvencesi algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
İş güvencesi algısı, işten ayrılma niyeti, beş yıldızlı otel, otel, otel çalışanları.

Abstract
Purpose of the present study is to define the relationship between job security perception and the intention of leaving the job in employees of 5 star hotels. A questionnaire was implemented on employees of 5 star hotels located at Belek region of province of Antalya for this purpose. 288 hotel employees in total returned their questionnaire forms. Regression analysis was conducted to measure the relationship. T-test and Anova test was conducted to measure the relationship among demographic characteristics. According to the results of the analysis, the perception of job security influences the intention of leaving the job in a negative way. Individuals with low levels of job security perception, in other words, have high levels of intention of leaving their jobs. According to the analysis of demographic variables, the level of intention of leaving the job is higher in male employees participating to the study compared to female employees. Another finding of the study is related with marital status: single individuals have higher levels of perception of job security compared to married ones.
naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Keywords
Perceptions of job security, intention to leave, hotel, hotel employees.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri